Ergoterapi

Ergoterapi bidrar med forebyggende helsearbeid innen alle aldersgrupper. Ergoterapi inngår som en del av kommunens helsetjenestetilbud for å dekke lovpålagte oppgaver etter kommunehelsetjenesteloven. Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Fastlege og bytte av fastlege

Alle har rett til å ha en fastlege. Det er frivillig å ha en fastlege. Hvis du er misfornøyd med den du har, kan du bytte inntil to ganger pr. år.

Fysioterapi

Du kan få tilbud om nødvendig fysioterapi i forbindelse med forebyggende helsearbeid, ved behandling av sykdom eller skade.

Tjenesten kan bidra med blant annet vurdering, hjelp til formidling, tilpasning og opplæring i forhold til tekniske hjelpemidler. Behandlingen rekvireres av lege, og du må betale egenandel etter gjeldende satser.

Helsetrygdekort ved reiser i utlandet

Rehabilitering

Rehabilitering er et tjenestetilbud til personer med sviktende eller nedsatt funksjon på grunn av sykdom, skade eller annet.

Rehabilitering kan gis som tjeneste både gjennom opphold på institusjon eller som tverrfaglig tilbud til hjemmeboende.
Tjenesten gjelder for personer i alle aldre som har vansker med å klare daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det i forbindelse med funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Tannehelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten har ansvaret for forebyggende tannhelsetiltak og nødvendig tannbehandling for langtidssyke eldre og funksjonshemmede som bor i institusjon eller som får hjemmesykepleie. Dette gjelder når institusjonsoppholdet eller hjemmesykepleietilbudet har vart sammenhengende i tre måneder eller mer.

Tekniske hjelpemidler

Kommunen plikter å sørge for tjeneste knyttet til tekniske hjelpemidler.

Tjenesten skal gi målgruppen en lettere hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler som kompensasjon for tapt funksjon. 

Vaksiner

  • grunnvaksine 
  • influensavaksine
  • koronavaksine
  • reisevaksiner
  • råd om vaksinasjoner før utenlandsreiser
  • råd ved mistanke om smittefarlig sykdom.