Innbyggerforslag

​Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet,
dersom 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.

 

 

Hva er innbyggerforslag?

Gjennom å samle underskrifter har du som innbygger i en kommune eller et fylke rett til å sette en sak på den politiske dagsorden.
Du har imidlertid ikke krav på noe bestemt utfall av saken.

 

Hvem kan foreslå saker ?

Du må bo i den kommunen eller det fylket saken gjelder for å foreslå eller skrive under på en sak.
Ungdom under 18 år kan foreslå saker.

 

Hvor mange underskrifter trenger du ?

Du må samle underskrifter fra minst to prosent av innbyggerne, eller minimum 300 underskrifter dersom kommunen din
har mer enn 15 000 innbyggere.
I fylkeskommunen er det nok med underskrifter fra 500 av innbyggerne i fylket.

 

Hva kan du fremme saker om ?

Du kan fremme saker som gjelder kommunenes eller fylkeskommunens virksomhet.
I praksis betyr dette oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen er engasjert i, både lovpålagt og frivillige oppgaver.
Det er dermed snakk om et vidt spekter av saker.

Hva kan du ikke fremme saker om ?

  • Saker som allerede er behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget) i løpet av valgperioden.
  • Saker med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag.

Dette betyr ikke at det er forbudt å fremme "den samme" saken i løpet av én og samme valgperiode, eller 
at kommunestyret eller fylkestinget ikke har lov til å behandle saken.
Kommunestyret eller fylkestinget kan velge å behandle en sak som har blitt behandlet før, men forslagsstillerne kan ikke kreve dette.

 

Når må saken behandles ?

Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til saken senest  seks måneder etter at den har fått nok underskrifter.
Det er ett unntak fra denne fristen:

  • Seksmånedersfristen gjelder ikke hvis saken blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan-og bygningsloven.

 

Hvor lenge kan en sak bli liggende ?

Saker som ikke har nok underskrifter etter 12 måneder, blir lukket.