Fiber i Østbygda

Kommunen gjennomfører ikke selv utbyggingen men tar initiativ og bidrar med tilskudd. Støtteordninger gjelder for områder som ikke har kundegrunnlag for kommersiell utbygging.

Kommunen koordinerer utbyggingsprosjekteter med statstilskudd i samarbeid med Viken fylkeskommune som forvalter ordningen.

Rakkestad kommune har som viktig samfunnsaktør et ansvar for å legge til rette for utbygging av bredbånd. Dette gjelder alle områder i kommunen også der hvor det er spredt bebyggelse hvor det ikke vil bli utbygd på et kommersielt grunnlag.

Pandemi utbruddet av koronas viruset (Covid-19) viser at tilgang til bredbånd kan gi økt beredskap i katastrofetider og viser viktigheten av at alle innbyggere har tilgang til bredbånd i slike krisetilstander. Rakkestad kommune følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og innførte rakst tiltak for å begrense smittet av viruset. En viktig oppgave for kommunen, i tillegg til å sikre helse- og omsorgstjenester, er å sørge for at alle innbyggere har tilgang til et tilfredsstillende bredbånd ved krisesituasjoner.

Områder

Kart over Rakkestad inndelt i 9 områder.png 

Klikk på lenken over og du ser et kart med dekningsinformasjon for kablet nett med hastighet over 100Mbit/s i Rakkestad kommune.
Rød kvadrat betyr at ingen husstander har dekning.
Grå kvadrat betyr at noen har dekning.
Svart betyr at alle har dekning. 

Kommunekartet er inndelt i 9 mindre områder som er kartlagt hver for seg. Sentrumsnære områder i Rakkestad- og Degernes har et bra tilbud men i områder med spredt bebyggelse er det dårlig eller ikke eksisterende tilbud. Dette grunnlaget skal benyttes for fremtidig utbygging.

Sjekk om du kan få bredbånd

Nedenfor ser du hvilke aktører som tilbyr bredbånd i Rakkestad kommune, trykk på firmanavn (lenken) for mer informasjon:

Mobildekning, sjekk direkte i kart (lenke) under for din nærmeste mobilmast:

Støtteordning til bredbåndsutbygging

Rakkestad kommune har vedtatt tilskuddsordning for bredbåndsutbygging og nedenstående vilkår gjelder for ordningen:

Støtteordning gjelder dugnadsprosjekter med oppstart i 2019 eller senere. Støtte kan utgjøre inntil 50% av dokumenterte etableringskostnader (tilknytningsavgift) pr husstand oppad begrenset til kr 5 000,-. Ordningen gjelder for husstander i Rakkestad kommune som ligger i områder med spredt bebyggelse (ikke i tettbygde områder).

Hva må du gjøre for å få tilskudd:

1. Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging sendes til Rakkestad kommune. Du kan laste ned redigerbar pdf fil herfra eller fra skjema under:  Søknadsskjema om bredbåndstilskudd i Rakkestad kommune.pdf

2. Etablering av bredbånd dokumenteres skriftlig med kopi av faktura og nettbankkvittering.

3. Signert søknadsskjema med vedlegg sendes til epost: bredband@rakkestad.kommune.no eller leveres i konvolutt til Rakkestad kommune som merkes med: "søknad om bredbåndstilskudd" og ditt gårds- og bruks nr.

Mobildekning

Det er per dags dato bra mobildekning de fleste steder i kommunen. Det er noen unntak og kommunen er samarbeid med mobiloperatører for å utbedre dette med nye mobilmaster. Det ble medio 2021 igangsatt oppføring av 6 nye mobilmaster.