• Besøk etter avtale med avdelingen/omsorgsbolig
  • Maksimalt 2 besøkende per gang
  • Maksimalt 2 besøk per pasient per uke (av hensyn til logistikk)
  • Besøk på anviste plasser (ikke pasientrom) - gjelder kun Skautun
  • Besøkende skal være friske (uten symptomer)
  • Besøkende kan ikke ha vært i utlandet de siste 10 dagene
  • Besøkende kan ikke ha vært sammen med noen som har testet positivt de siste 10 dagene
  • Besøkende skal vente med å komme på besøk hvis de har vært sammen med noen de siste 10 dagene som testes til negativt prøvesvar foreligger
  • Unntak fra restriksjoner kan besluttes (eksempelvis ved terminale pasienter)
  • Unntak gjelder ektefelle: her tillates besøk daglig og på pasientrom (ikke fellesarealer)