Dette er de nasjonale tiltakene


Generelle råd
Praktiser god hånd- og hostehygiene
Vaksiner deg
Hold deg hjemme ved sykdom
Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt
Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
Se noen unntak fra denne anbefalingen/kravet under punktene om høyere utdanning og arrangementer og sammenkomster og organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg. Det er viktig med sosial kontakt.
Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør være spesielt forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte.
Ingen anbefalt antallsbegrensning på gjester hjemme.
Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Munnbind
Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter
Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Barnehager, skoler og SFO
Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. For barnehager, skoler og voksenopplæring innebærer det i praksis et krav om å drive på grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen.
De nasjonale anbefalingene om tiltaksnivå i barnehager, skoler og voksenopplæring oppheves.
Anbefaling om jevnlig testing avvikles.

Høyere utdanning
Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
Det anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Det legges opp til at studentene får en normalisert studiehverdag og et godt studiemiljø så langt det er mulig innenfor gjeldende anbefalinger.
Avstandsanbefalingen på 1 meter kan fravikes ved undervisning.
Anbefaling om jevnlig testing avvikles.

Arbeidsliv
Anbefaling om 1 meter avstand.
Arbeidsgivere anbefales å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. I en slik vurdering kan bl.a. sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen og sårbarheten for et høyt, samtidig sykefravær vektlegges.
Det bør tas hensyn til at man kan holde avstand.
Anbefaling om munnbind dersom det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Arrangementer og sammenkomster
Ingen antallsbegrensninger på private sammenkomster

Offentlige arrangementer
Ingen antallsbegrensninger.
Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

Serveringssteder
Krav om skjenkestopp kl. 23.00 og bordservering oppheves.
Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.
Krav om registrering av gjester avvikles.

Testing, karantene og isolasjon
Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Dette gjelder alle virusvarianter. De nye reglene om lengden på isolasjonstiden gjelder også for personer som er i isolasjon når reglene trer i kraft.
Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.
Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.
Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.
Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.
Det anbefales at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en bekreftet smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. I tillegg til å følge med på symptomer under hele testperioden. Ved symptomer bør man holde seg hjemme og teste seg.
Råd om jevnlig testing i barnehage, skole og høyere utdanning avvikles.
Ved lokalt behov kan kommuner med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler, universiteter mv. Dette for å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

Smittesporing
Smittede sørger selv for å informere sine nærkontakter ved positiv test, men kommunen kan gi bistand ved behov.
Kommunene er bedt om å ta i bruk systemer for selvregistrering av selvtester,hvor den enkelte kan registrere positiv selvtest.
Smittede anbefales å registrere positiv test i appen Smittestopp.

Smittevernfaglig forsvarlig drift
Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.
Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

Svalbard
Personer som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard og personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, har unntak fra krav om test før avreise til Svalbard.
Alle personer som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg innen 24 timer etter ankomst.

Innreise – ankomst Norge
Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.
Krav om attest for negativ test tatt før ankomst for personer som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.
Krav til test på grensen oppheves.