1. juli 2022: Vaksinasjon av gruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere planlegges.

Selv om vaksinasjon av denne gruppen var ventet, startet den allikevel før mange kommuner forventet dette jf tidligere signaler fra helsemyndighetene. Kommunene fikk derfor råd fra FHI om å starte så snart de hadde anledning med tanke på planlagt ferieavvikling og tilgang på vaksine.
I tråd med retningslinjer fra FHI startet Rakkestad kommune med sykehjemsbeboere og fulgte denne anbefalte prioriteringsrekkefølgen: 
  • Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år 
  • Aldersgruppen 80 år og eldre
  • Aldersgruppen 75-79 år  
 

5. august 2022: Det ble klart at personer fra 65 år og eldre anbefales ny oppfriskningsdose.

Vaksinasjon av gruppen fra 65 år til og med 74 år skulle starte så snart kommunene hadde kapasitet til å tilby dette, og med senest oppstart 1. oktober 2022.
Rakkestad begynte vaksinasjon av denne gruppen 16. august 2022. Vaksinesenteret sendte ut sms fortløpende til de ulike årskullene.
Det siste årskullet i gruppen, personer født. 1957, ble invitert til vaksinering fra 1. september 2022. Vi ligger således godt an i forhold til anbefaling og ønsker fra helsemyndighetene. 
 

Vaksinesenter-aktivitetshuset.jpg

 

Oppslutningen har vært god

Det er ca. 1700 personer over 65 år i Rakkestad kommune. Ikke alle følger «standard vaksinasjonsprogram», det er derfor vanskelig å si noe om akkurat hvor stor andel vi har vaksinert. Det har vært god oppslutning på gjennomførte vaksinasjonsdager med i underkant av 800 personer innom på 8 dager. I tillegg er det gjennomført vaksinasjon på sykehjemmet og i omsorgsboliger. 
 
 

Tidsintervaller og anbefalinger: 

  • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 
  • Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. 
  • Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons

Les retningslinjer fra FHI her

 
 
 

Kilder: 

Koronavaksinasjon – statistikk
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

Informasjonsmateriell; «plakater» 
Koronavaksine - Oppfriskningsdose (høst 2022) - FHI

Vaksinasjonsveilederen:
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

Nyhetssak «Oppstart av vaksinasjon fra aldersgruppen 65-74»: 
https://www.fhi.no/nyheter/2022/Oppstart_av_vaksinasjon_fra_aldersgruppen_65-74/

Anbefaling om ny oppfriskningsdose til personer 65 år og eldre:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-anbefaler-alle-fra-65-ar-og-oppover-en-ny-oppfriskningsdose-koronavaksine/id2923692/?fbclid=IwAR2e9LWKm9hHjQTHMbA0Cdgx1XQ3CSap9_5V35XfSkVAM-_QnqPziRymq5c

Informasjonsbrev 48 om koronavaksinasjonsprogrammet: 
https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-48-om-koronavaksinasjonsprogrammet/