Skolene
Kriseledelsen har vedtatt at alle skolene har hjemmeundervisning resten av skoleåret (fra og med torsdag 16.12). Dette begrunnes i et vedvarende smitteutbrudd med påfølgende kritisk personellbemanning. Vedtaket er gjort av kommuneoverlege Astrid Rutherford ihht smittevernlovens § 4,1. 

Dette innebærer at skolene iverksetter opplæring de siste dagene før jul i en kombinasjon av arbeidsplaner og digitale løsninger/treffpunkt. 

Kritiske samfunnsfunksjoner:

For elever på 1.-4. trinn vil skolene gi tilbud om tilsyn gjennom skoledagen for foresatte som har behov for dette. Et slikt behov kan handle om:

  • Barn av foresatte med samfunnskritiske og samfunnsviktige funksjoner, se utfyllende liste her: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner, Regjeringen  
  • Barn av foresatte der foresattes fravær fra eget arbeid vil gi et inntektstap. Dette er vanskelig å definere, men kommunen ønsker å unngå at hjemmeskole fører til at små foretak i kommunen skal gå konkurs som følge av tiltaket om hjemmeskole.

Med tilsyn menes det at elevene kan følge hjemmeskole-opplegget ved å være på skolen, men det er ikke gitt at det vil være pedagogisk personale til stede i klasserommet. Opplæringen vil planlegges og ledes av det pedagogiske personalet.

Elever med særlige behov

Skolene skal også gi tilbud om fysisk tilstedeværelse på skolene for elever som har et særlig behov som ikke kan ivaretas gjennom hjemmeskole. Dette gjelder elever fra 1.-10. trinn. Skolen, samarbeidende tjenester, eleven og hjemmet avklarer hvem dette tilbudet skal gis til.

SFO
Det oppfordres til at foresatte holder barna hjemme fra SFO resten av året for å avhjelpe smittesituasjonen. Vi refunderer foreldrebetaling dag for dag, for de som velger å ikke benytte SFO. Fratrekket kommer ved første tekniske mulighet, på faktura fra din SFO. For å få trekk i betalingen må dere melde barnet inn med fri innen fredag 17. desember, kl. 12.00.  

SFO vil uansett holdes oppe for:

Barn av foresatte med samfunnskritiske og samfunnsviktige funksjoner, se utfyllende liste her: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner, Regjeringen  

Barn av foresatte der foresattes fravær fra eget arbeid vil gi et inntektstap. Dette er vanskelig å definere, men kommunen ønsker å unngå at hjemmeskole fører til at små foretak i kommunen skal gå konkurs som følge av tiltaket om hjemmeskole.

Barnehagene
Barnehagene stenger ikke, men vi oppfordrer foresatte til å finne andre løsninger eller ha barna hjemme i ukene 51 og 52. Foreldre får informasjon fra barnehagene. Det er ikke forventet at foreldre tar seg fri fra jobb og taper inntekt for å holde barna hjemme fra barnehagen.

Vi refunderer foreldrebetaling dag for dag, for de som velger å ikke benytte barnehagen, i uke 51 og 52. Fratrekket i oppholdsbetalingen for kommunale barnehager gjøres på fakturaen for februar. For å få trekk i betalingen må dere melde barnet inn med fri innen fredag 17. desember, kl. 12.00.  

Fratrekket i oppholdsbetalingen i de private barnehagene gjelder de dagene barnehagene har åpent i ukene 51 og 52.

Hvis smittesituasjonen utvikler seg i samme tempo som nå, vil skoler og barnehager kunne bli stengt på kort varsel. Derfor håper vi at grepene vi gjør nå, vil kunne forhindre dette.