–Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av Delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland. Det er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Delta- varianten har i sommer tatt over som den dominerende varianten i Norge, og andelen som er smittet av denne varianten øker. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet peker i sitt oppdragssvar på at det særlig er utviklingen i Norge og internasjonalt de siste dagene som tilsier at gjenåpningen bør utsettes.

En normal skolehverdag
Gjennom hele pandemien har regjeringen prioritert barn og unge først. Nå er det svært viktig å legge til rette for at skolene kan åpne på grønt nivå ved skolestart. Det krever at vi har god kontroll på smittesituasjonen.

–Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge kan starte med en normal skolehverdag etter ferien. En videre gjenåpning nå vil øke risikoen for at flere skoler må åpne på gult eller rødt nivå og dermed ramme barn og unge, sier Høie.

Det er likevel slik at barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte bør planlegge for gult nivå. Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august.

Unge under 18 år slipper smittekarantene
TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) har vært blant de viktigste virkemidlene for å holde kontroll på pandemien i Norge. Disse tiltakene berører mange, både enkeltpersoner, kommunene, skoler, barnehager og arbeidslivet. Det er derfor viktig å justere tiltakene slik at de står i forhold til smittesituasjonen.

I dagens regelverk har ubeskyttede nærkontakter plikt til å være i smittekarantene i 10 døgn etter eksponering. Karantenetiden kan forkortes ved negativ PCR-test etter 7 døgn.

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år bli unntatt plikt til smittekarantene, med unntak av husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen, som for eksempel en kjæreste. Unntaket gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen. Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene.

–Vi må unngå at mange barn og unge settes i karantene og får mye fravær når skolene åpner på grønt nivå. Siden det ikke vil være inndeling i kohorter på grønt nivå er det nødvendig å unnta dem under 18 år fra karanteneplikten, slik at ikke hvert enkelt smittetilfelle fører til fravær for mange og redusert skoledrift, sier Høie.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing. Kommunene bør spesielt vurdere om elever i videregående skole som er over 18 år og ikke er beskyttet, kan unntas fra smittekarantene.

Mindre justeringer i trinn 3
Det gjennomføres noen mindre justeringer i trinn 3. Disse endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august.

 • I dag kan barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Nå blir det samme mulig også for voksne.
 • Bedrifter og organisasjoner som ønsker å ha sosiale tilstelninger for sine ansatte, slik som kick-off-samlinger, må i dag forholde seg til reglene om private arrangementer. Dette innebærer strengere begrensninger på antall deltagere enn faglige samlinger. Slike tilstelninger blir nå definert som et offentlig arrangement. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.
 • Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak, og kan i dag reise inn.
 • Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt. 

Justeringer i trinn 4 - iverksettes ikke nå
Selv om regjeringen ikke iverksetter trinn 4 nå, har det blitt besluttet noen mindre justeringer i trinn 4 utover det som er besluttet tidligere. Selv om disse ikke innføres nå, kommuniseres de ut for å skape forutsigbarhet for dem som blir berørt av endringene.

Dette er justeringene i trinn 4 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning:

 • Det kan være opptil 500 personer på private arrangementer.
 • Krav til kohorter på inntil 500 beholdes på arrangementer med koronasertifikat.
 • I trinn 4 økes antall deltakere på aktivitetsleirer og andre fritidstilbud som samler mange personer og varer over flere dager, fra 300 til 500 personer. Anbefalt gruppestørrelse økes i den sammenheng fra 40 til 50 personer.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan ha fysisk undervisning med unntak fra avstandskravet under selve undervisningen. 

For arrangementer er det besluttet følgende endringer i trinn 4:

 • Oppheve innslippstopp kl. 24.00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Oppheve krav til bordservering av alkohol på arrangementer. Det kreves i stedet sitteplasser til alle dersom det skal serveres alkohol på arrangementer med skjenkebevilling, men ikke på arrangementer som benytter koronasertifikat.
 • Oppheve avstandskrav på arrangementer med koronasertifikat.
 • Oppheve krav til 1 meter avstand for ikke-profesjonelle utøvere på kulturarrangement.
 • Forskriftsfeste at beskyttede personer i samme følge kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst på arrangement der fastmonterte seter benyttes.
 • Oppheve forbudet mot å sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter når man ikke kan holde 1 meter avstand i alle retninger.
 • Arrangørens plikt til å iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere skal gjelde også offentlige arrangementer uten bruk av faste, tilviste sitteplasser.