Rakkestad kommune stengte ned barnehagetilbudet og skolefritidsordningene i går (12.3.2020). Foreldre betaler ikke for tiltakene fra de ble lukket (13.3.2020) og fram til de åpner igjen. Fakturaer for mars betales ordinært og det finner sted en avregning når tilbudene på nytt er oppe og går. 

På mandag 16.3.2020 etablerer Rakkestad kommune barnepassordninger i skole og barnehage – ment for foreldre hvor begge arbeider i samfunnskritiske funksjoner og eneforsørgere som er i samme funksjon. Tilbudet er i alle kommunale barnehager fra kl. 06.30 – kl. 16.45/kl. 06.45 – kl. 17.00 og ved Bergenhus og Kirkeng skoler fra kl. 06.45 og kl. 16.45. En lignende ordning kan opprettes på Os skole hvis/når et behov tilsier det. 

I dag (13.3.2020) er tiltakene under forberedelse. Foreldre kontaktes av kommunen som et ledd av denne prosessen.  

Private barnehager etablerer lignende barnepassordninger som kommunen. 

Rakkestad kommune krever ikke inn egenbetaling for barnepasstilbudet. 

I sammenheng med at skolene er stengt ned (12.3.2020), oppretter Rakkestad kommune nettbasert undervisning fra førstkommende tirsdag (17.3.2020). Det sendes ut egen informasjon om tiltaket via skolens kanaler. 

Rakkestad kommune åpner på mandag (16.3.2020) «et eget legekontor» for å ivareta pasienter med øvre luftveisinfeksjoner i kommunale lokaler. Hensikten er å forhindre smitte, foreta undersøkelser og ta prøver uten å øke smittepresset på legekontorene og andre pasienter. Det har åpent på mandag – fredag fra kl. 12.15 – kl. 16.00. 

Fastlegekontorene ringes som normalt. Pasienter settes opp på timer på dette legekontoret. Samtidig gis det mer detaljert informasjon om tiltaket. 

Rakkestad kommune har i skrivende stund ikke registrerte smittede av Covid 19 – viruset, men det er stadig flere kommunalt ansatte og kommunalt tilknyttede mennesker som er i karantene for avklaring. I det perspektivet er situasjonen eskalerende.