Beskrivelse av tiltakene
 
Rakkestad kommune innfører tiltak for å begrense smitte av covid-19. Tiltakene innebærer i praksis en sosial innstramning av Rakkestadsamfunnet og omfatter: 
  • Stenging av virksomheter og offentlige steder der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs
  • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre
  • Kollektivreiser
  • Munnbind i taxi
  • Hjemmekontor og møtevirksomhet
  • Plikt til å bruke munnbind
  • Gjennomføring av alle arrangementer og sammenkomster
  • Karantene

Tiltakene innføres med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b om stenging av virksomheter som samler flere mennesker eller begrensninger i aktiviteter der, bokstav a om forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet og bokstav c om stans eller begrensninger i kommunikasjoner. Etter smittevernloven § 1-5 skal smitteverntiltak være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, nødvendig av hensyn til smittevernet og tjenlig etter en helhetsvurdering. 

Tiltakene er utformet i samråd med nasjonale myndigheter og tiltak som er foreslått av regjeringen. Overordnet blir det viktig å unngå mest mulig nær kontakt der hvor mange møtes og redusere antall sosiale kontakter der smitten skjer. Regjeringen anbefaler at alle i de kommende 2 ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Regjeringen har presentert flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Disse tiltakene er krevende å vurdere enkeltvis, men det vurderes at tiltakene samlet vil ha effekt på å bremse smittespredning og forebygge nye smittetilfeller.

Stenging av virksomheter og offentlige steder der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b kan kommunestyret vedta stenging av virksomheter som samler flere mennesker – eller begrensninger i aktiviteter der. I Rakkestad kommune har kommunestyret myndighet etter smittevernloven. Med hjemmel i denne bestemmelsen vedtar kommunestyret stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. 

Dette vil gjelde for gruppeaktivitet ved trengingssentre og lignende steder, museer, svømmehall, kino, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter og tros- og livssynshus.

Enkelte tilbud i svømmehaller kan likevel holde åpent. Det gjelder skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre, rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør og annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 
Aktivitet i haller og gymsaler som ledd i grunnskoleopplæringen, begravelser, gallerier og annen utsalg av kunst  og rehabilitering og opptrening som tilbys på trengingssentere og lignende steder omfattes ikke av stengevedtaket.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b om begrensninger i aktiviteter ved virksomheter som samler flere mennesker, innføres antallsbegrensning på butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder. Dette for å unngå for mange mennesker i lokalene. Butikker og kjøpesentre skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 

Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonal regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Munnbind i taxi

Taxinæringen og andre transportører som driver persontransport er en svært viktig transportør for helse- og omsorgstjenesten. 

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav c om stans eller begrensninger i kommunikasjoner (samferdselsmidler), vedtar byrådet påbud om bruk av munnbind i taxi. Etter smittevernloven § 1-5 skal smitteverntiltak etter loven være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. 

Det er et inngripende påbud å pålegge sjåfører av taxi og reisende å bruke munnbind, men etter en helhetsvurdering ansees det nødvendig ut fra de smittetallene som er i Rakkestad kommune nå. 

Det anses nødvendig å innføre et påbud fremfor en anbefaling. Dette for å sikre at munnbind blir brukt slik at sjåfører og passasjerer unngår å bli smittet i taxi. Det er lagt vekt på at taxitransport er viktig for skoleskyss, pasientreiser og som en del av nødvendig akuttberedskap. Det er dermed spesielt viktig at smitte ikke skjer i taxier. Et påbud harmonerer også med øvrige bestemmelser om bruk av munnbind. 

Drosjesjåførene har direkte kontakt med kunder ved at de ofte må hjelpe passasjerer ut og inn av bilen. Påbudet gjelder derfor også for fører av minibuss/maksitaxi selv om det i større biler er enklere å holde god avstand. 

For sjåfører av taxi gjelder påbudet om bruk av munnbind når taxien har passasjer.

Barn under 12 år (grunnskole) er ikke omfattet av påbudet. Personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er heller ikke omfattet. 

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å begrense mobiliteten i samfunnet. Samtidig ser vi at tallene fra smittesporingsarbeidet viser at smitte på arbeidsplassen er et problem. Nasjonale helsemyndigheter har anbefalt at kommuner med høy smitte bør vurdere å iverksette et påbud om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte. 

Plikten i regelverket retter seg mot arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Dette innebærer at arbeidsgiver må vurdere hva som er praktisk mulig på sin arbeidsplass, og gi de ansatte beskjed om hvordan utfallet av vurderingen er, altså hvilke konkrete rutiner og systemer for hjemmekontor som gjelder i den enkelte virksomhet. 

I vurderingen av hva som er praktisk mulig er det ikke relevant å legge vekt på at hjemmekontor er upraktisk, eller gjør at arbeidshverdagen ikke blir optimal. Hjemmekontor vil for mange arbeidsgivere være en ulempe, men dette er ulemper som arbeidsgivere i Rakkestad dessverre må leve med slik situasjonen er nå. 

Det bemerkes at i vurderingen av hva som er praktisk mulig må arbeidsgiver ta hensyn til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 4, om krav til arbeidsmiljøet, vil særlig kunne gjøre seg gjeldende. 

Regelverket gjelder for arbeidsgivere med tilholdssted i Rakkestad kommune.

Plikt til å bruke munnbind

Selv om det er anbefalt, og i enkelte tilfeller pålagt, at alle skal holde en meters avstand på offentlige steder, ser vi at dette ikke alltid overholdes. Etter anbefaling fra nasjonale myndigheter og i samråd med smittevernoverlegen, vurderes det derfor at det er behov for å innføre en plikt til å bruke munnbind på flere steder når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Formålet er å begrense smitte ved nærkontakt. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand. Plikten gjelder i hovedsak alle offentlige steder. Det er den enkeltes ansvar å overholde reglene om munnbind. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte ved slike steder. 

I tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet gjelder ikke plikten til å bruke munnbind for barn under 12 år (grunnskole), eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Vi viser til Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no) når det gjelder råd og anbefaling om bruk av munnbind. 

Plikten til å bruke munnbind er svært inngripende ovenfor innbyggerne. Ettersom smittetallene er økende, og man vet at smittefaren er størst ved nærkontakt, mener man det er tilstrekkelige faglige grunner som tilsier at det bør innføres en plikt til å bruke munnbind.

Gjennomføring av alle arrangementer og sammenkomster

Rakkestad kommune følger nasjonal forskrift om smitteverntiltak jf. kap. 5, § 13 – 13e.

Likevel fraråder Rakkestad kommune frem til 18.1.2021 at det gjennomføres arrangementer og sammenkomster.

Karantene

Innbyggere og besøkende i Rakkestad skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene. Innbyggere i Rakkestad kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Rødt nivå i skoler og barnehager

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. 

Kommuner med mye smitte bør vurdere om barneskoler også skal gå over til rødt nivå. Det skal være en høy terskel for å stenge skoler, og rødt nivå betyr at skolene fremdeles skal være åpne. 
 
Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar. 
Det er lokale helsemyndigheter som avgjør om barneskoler eller barnehager skal gå over til rødt nivå. Dette bør skje i samråd med lokale utdanningsmyndigheter.
Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene og barnehagene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler.

Rakkestad kommune innførte rødt nivå i skole og barnehage gjeldende fra 4.1.2021.

Skole

Skoleeiers ansvar:
Det er offentlige og private skoleeiere som er ansvarlig for skoler i Norge. Skoleeier har ansvaret for skolene og er derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederne.
Skoleeier må sørge for at skolene kan gi elevene et opplæringstilbud som er i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk for grunnopplæringen uavhengig av smittesituasjonen.

Dette betyr at skoleeier må sørge for at skolene har kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i skolene skal iverksette.

Smittevernmyndighetenes ansvar: 

Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, og ikke den enkelte skoleeier eller skole/SFO.

Barnehage

Barnehageeiers ansvar:

Det er offentlige og private barnehageeiere som er ansvarlig for barnehager i Norge. Barnehageeier har ansvaret for barnehagene og er derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederne.

Barnehageeier må sørge for at barnehagene har kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i barnehagene skal iverksette

Smittevernmyndighetenes ansvar: 

Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage.

Hjemmel 
Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - Lovdata
Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 - Lovdata
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

Skautun sykehjem og omsorgsboligene i tilknytning til Skautun

Det er kommuneoverlegen som etter smittevernloven har ansvar for å vurdere den epidemiologiske situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde som danner grunnlag for når supplerende smitteverntiltak bør vurderes i helse- og omsorgsinstitusjonene i kommunen.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter ble stengt for besøkende og pårørende ble anbefalt ikke å gjøre besøk til beboere i omsorgsboliger inntil at smitteutbruddet var slått tilbake. 

Formålet er å forebygge og redusere risiko for ytterligere smitte i sykehjemmet og omsorgsboligene i den tiden smitteutbruddet pågår. 

Tiltaket gjelder nå fram til og med 18.1.2021.