Astrid Rutherford, folkehelserådgiver
Kommuneoverlege Astrid Rutherford

Kommuneoverlege Astrid Rutherford

Hvorfor kan ikke alle rakstinger testes?
Vi har begrenset  kapasitet på maskiner som analyserer prøvene, samt  på personell , ​dermed  er det nødvendig å gjøre prioriteringer.

I tillegg er det slik at symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre kan ikke karantenetiden forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat. Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering.

Hva er det som avgjør hvem som testes og ikke?
Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge: 
  • Pasienter med behov for innleggelse.
  • Pasienter/beboere i helseinstitusjoner. 
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom.
  • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.
Kan resultatene lure oss?
For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke.
 
Ca 140 personer er testet i Rakkestad (pr 24.03.20). Er det et høyt eller lavt antall testede ift andre kommuner?
Vi har testet ca 1,75% av befolkningen, som er høyere enn landsgjennomsnittet på ca 1,2%.
 
Er det bare i Rakkestad, på koronalegekontoret, man tester rakstinger?
Det er stort sett i Rakkestad at rakstinger blir testet.  Alle blir testet på «smittevernkontoret « i Rakkestad (unntak er  de som legges inn på sykehus, som  blir testet av sykehuset). Dette er for å beskytte:
- pasienter som slipper å sitte på venterom til fastlegen sammen med de som kan være smitte.
- legene som kan beskytte seg selv ved undersøkelsen.  Vi er også avhengig av at legene holder seg friske og på jobb!
 
Hvor lang tid tar det å gjennomføre selve testen?
Selve testen tar ikke lang tid. Man bruker to bomullspinner. En føres opp i nesen, den andre ned i svelget. I tillegg kommer registrering av pasientdata.
 
Hvordan kommer prøver til sykehuset?
Prøvene som blir tatt på vårt «smittevernkontor» kjøres til Sykehuset Østfold, Kalnes ca kl 16 av en ansatt i Rakkestad kommune. På denne måten sparer vi mye tid i forhold til om vi skulle brukt posten.
 
Hvor lang tid tar det for sykehuset å få svar?
Prøvene blir stort sett analysert i løpet av kvelden/dagen etterpå. Selve analysen tar ca 4-5 timer.  
 
 
Hvordan får Rakkestad kommune svar fra sykehuset?
Kommuneoverlegen får kopi av alle svar som er tatt av personer bosatt i Rakkestad. Det er  kommuneoverlegen som må gjennomføre smitteoppsporing ved positive svar.  
 
Hvor lang tid tar det normalt fra en test er foretatt til Rakkestad kommune har svaret?
Svarene kommer som regel ut på kvelden dagen etter at de er tatt. Kommuneoverlegen blir varslet på telefon ved positive svar. Det er ansatt på smittevernkontoret som kontakter de med negative svar.
 
Tror du vi får en positiv prøve snart?
Ja!! Jeg tror vi vil få et positivt svar!  Men – vi fortsetter med det gode arbeidet vi gjør, og følger rådene til helsemyndighetene.
Ordfører Karline Fjeldstad - Rakkestad kommune.jpg
Ordfører Karoline Fjeldstad

Ordfører Karoline Fjeldstad

Hva er en ordførers rolle i en krisesituasjon vi er inne i nå?
Ordføreren har den samme rolle som tidligere. I tillegg så leder jeg kriseledelsen som har jevnlig møter i denne tiden. Jeg koordinerer sammen med rådmann det arbeidet som skal gjøres og sammen leder vi Rakkestad Kommune gjennom krisen. 
 
Hva synes du om tiltakene som er kommet fra sentralt hold?
Tiltakene som har kommet tror jeg var riktige. Dette er en alvorlig situasjon, ikke bare for Rakkestad, men hele Norge og hele verden forøvrig.  I Rakkestad tok vi grep tidlig og det er jeg glad for. De tiltakene som er satt i verk tror jeg er helt avgjørende for at vi skal komme oss i gjennom krisen på en så god måte som overhodet mulig. 
 
Er alt politisk arbeid satt på vent?
Vi har ikke satt det politiske arbeidet på vent, men i fellesskap gjør vi noen prioritering på hvilke saker som vi kan behandle i disse dager.  Vi har gjort noen strategiske vedtak som gjør at vi kan ha politiske møter digitalt. Formannskapet fungerer nå som kommunestyre i denne perioden. 
 
Er en slik situasjon vi er inne i en fare for demokratiet?
I Norge har vi en rolig politisk situasjon. I krisetider må man gjøre noen grep politisk  slik at viktige avgjørelser kan gjøres raskt. Jeg er sikker på at vi kommer raskt tilbake til normalsituasjonen når krisen  er over. Så nei, det er ingen fare for demokratiet.
 
Hvem tar de politiske avgjørelsene nå?
Formannskapet tar de politiske avgjørelsen i disse tider. 
 
Vil man ikke få sine saker politisk behandlet mens pandemien står på?
Vi skal gjøre alt vi kan for at vanlig saksbehandling skal gå sin gang. Vi vil gjøre vedtak fortløpende når saker er ferdig behandlet hos administrasjonen. 
 
Hvem skal man snakke med når det ikke er noen på kontorene?
Det er folk på jobb i alle enheter i kommunens åpningstid. Det er ikke mulig å besøke saksbehandlere fysisk, men alle som har mulighet sitter på hjemmekontor og svarer som normalt. Ring servicekontoret på tlf 69 22 55 00 så hjelper de deg med å komme i kontakt med rett person. 
 
Hvordan synes du Rakstingene klarer seg?
Vi Rakstinger klarer oss godt, det er godt å se at så mange respekterer de restriksjoner som er innført😊
 
Kan vi snart ta det litt med ro og leve som normalt igjen?
Jeg frykter at det kan ta lang tid før vi er tilbake i vanlig gjenge. Jeg håper at skoler og barnehager kan åpne igjen etter påske, men vi må bare vente å se.  
 
Hva er det aller viktigste hver og en av oss kan gjøre for å hjelpe til med å hindre spredning?
Ta hensyn til hverandre, ikke oppsøk store folkemengder, være mest mulig hjemme. Og for all del, følg de restriksjoner som er lagt. Jo flere som følger disse, jo fortere vil vi være tilbake til normalen igjen. 
Skog
Rådmann Alf Konrad Thode Skog

Rådmann Alf Konrad Thode Skog

Har Rakkestad kommune kontroll på dagens situasjon?
Jeg vil si det slik at vi har god oversikt og kommunale tjenester som fungerer godt i den situasjonen som i øyeblikket hersker. Kontroll tar jeg ikke i min munn. Viruset tvinger en hel verden i knestående. Rakkestad kommunes oppgave er å holde Rakkestadsamfunnet oppe og i gang til det er på nedtur og etter hvert blir borte. Det håper og tror jeg vi skal klare. 
Jeg er ydmyk for det ansvar vi som kommune har. 
 
Hvordan jobber Rakkestad kommune for best mulig å ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner?
Vi har et par uker nå stort sett arbeidet med smitte og virusbekjempelse. Dessuten barnepass for de som trenger det, nettundervisning for elevene i grunnskolen og at vitale helse- og omsorgstjenester og viktige tekniske tjenester (vann, avløp og renovasjon) ruller og går. Alt annet står egentlig på vent. 
Rakkestad kommune har satt kriseorganisasjon og kriseledelse som erstatter den ordinære organisasjonsstruktur. 
For hele ledelsen er fokus rettet mot å forebygge og håndtere konsekvensene av pandemien.  
 
Samarbeider Rakkestad kommune med andre kommuner eller instanser?
Hele Norge mobiliserer hver på sin måte i forsvaret og kampen mot viruset.
Dialog og samarbeid skjer mellom nær sagt alle organer og nivåer i stat og kommune i denne virusbekjempelsen. 
Det er en nasjonal dugnad.
 
Hvordan oppdaterer Rakkestad kommune seg på gjeldende regelverk som er i stadig endring?
Vi oppdaterer oss på egen hånd og blir orientert av statlige myndigheter om den utvikling som finner sted. 
 
Hva vil skje hvis vi får et smittetilfelle eller flere i Rakkestad?
Da knepper det seg ytterligere til. Vi er i beredskap og forbereder tiltak som tenkes satt i verk når det skjer. 
 
Hvordan kan hver og en bidra til å hindre spredning?
Det er å være forsiktig, ta imot råd og veiledning og følge det opp på arbeidsplasser, private arenaer og andre steder hvor det er aktuelt. 
 
Er det sant at ansatte må jobbe på andre steder?
For noen vil det skje. Det er sendt ut generell informasjon, som etter hvert følges opp med mer detaljerte orienteringer til de det gjelder. Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene er godt.
 
Blir dette dyrt for Rakkestad kommune?
Ja – det kommer til å bli svært kostbart for kommunen. Det stopper ikke med pandemien, men konsekvensene vil tynge kommunen i mange år framover. Jeg vet ikke hva det dreier seg om, det gjør ingen, men regningen som skal betales er stor. Kortene for landet og kommunene blir på mange måter delt ut på nytt med det som nå skjer.   
 
Vil noen kunne miste jobben i Rakkestad kommune som følge av pandemien?
Det er ikke et tema. Rakkestad kommune opptrer ansvarlig. Jeg legger til grunn at ansatte er trygge både på kort og lang sikt.