For mange er det vanskelig å omstille seg fra å få lønn en fast dag i måneden til å sende meldekort og motta dagpenger/AAP ca hver 14. dag. Derfor er det greit å skaffe seg oversikt over faste utgifter, og når de forfaller (for eksempel internett, årsavgift, strøm m.m.).

Nedenfor følger noen enkle råd og tips. 

Hverdagsøkonomi

 • Planlegg middager og innkjøp for en uke om gangen – her er det mye å spare for de fleste husholdninger.
 • Kan du redusere strømutgiftene – har du et rimelig strømalternativ?
 • Kan du redusere forsikringsutgiftene – ta en ringerunde og se om det er noe å hente på å bytte selskap – kan du få presset ned prisen tilsvarende i nåværende selskap?
  • Mange betaler forsikringer per 4 mnd, 6 mnd eller 12 mnd – det kan være lurt å få det delt opp i 12 måneder, så slipper du store periodevise utgifter.
 • Opprett regningskonto og overfør et fast beløp hver gang du mottar dagpengene/AAP.
 • Dersom du ikke klarer å betale regningene i tide – ta kontakt med kreditor og varsle at betalingen blir forsinket, og gi beskjed om når du kan betale. 
 • Lag et budsjett og jobb for å holde det.
  • Et tips er å gå gjennom kontoutskrifter og se hvordan du normalt har fordelt inntekten.

Boliglån

 • Søk banken din om avdragsfrihet.
 • Få ny verdivurdering dersom du har grunn til å tro at verdien på boligen er større enn det banken har lagt til grunn for renteberegningen.
 • Forhandle om renten. 

Skatt

 • Gjør en enkel skatteberegning på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/beregn-skatten-din/
 • Det er spesielt viktig å endre skatten når man har en anstrengt økonomi.
 • Skatter du for lite, vil du få ekstra store problemer med å betale evt restskatt.
 • Skatter du for mye, kan skatten endres slik at du får mer penger utbetalt hver måned.

Bidrag

 • Barnebidrag er beregnet ut fra inntekten din. Dersom du går vesentlig ned i inntekt bør du vurdere å søke om å få satt ned det månedlige bidraget via NAV Forvaltning.
 • Du kan beregne størrelsen på barnebidraget på: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barne+og+ektefellebidrag/beregn-barnebidrag
 • NAV Innkreving kontaktes og informeres om din nåværende økonomi – de har kort behandlingstid. De kan sette ned trekket ditt umiddelbart, men i påvente av vedtak fra NAV Forvaltning vil størrelsen på reduksjonen registreres som bidragsgjeld. Bidragsgjelden du evt får i den perioden, vil slettes fra den dag du fremmet søknad om nedsettelse, i den grad du får dette innvilget. (Litt komplisert å forstå, men ta kontakt med NAV-kontoret – der kan du få forklaring og hjelp)

Trekk i lønn/ytelser

 • Man kan ha trekk i lønn/ytelser ilagt av skatteoppkreveren (restskatt), namsmannen (ordinære kreditorer), NAV Innkreving (bidrag, feilutbetalte ytelser), Statens Innkrevingssentral (bøter, studielån, NRK Lisens) – dersom du har misligholdt betalingsforpliktelsene..
 • Når det beregnes trekk i lønn/ytelser heter det at man skal ha igjen nok til rimelige boutgifter og det man med rimelighet må ha til eget livsopphold. Det vil si at trekkene sannsynligvis bør korrigeres ved inntektsnedgang. Ta derfor umiddelbar kontakt med den/de som evt har ilagt deg trekk.

Bostøtte

Studielån

 • Søk om rentefritak og avdragsutsettelse på studielånet. På www.lanekassen.no vil du finne skjema for dette.
 • Er du varig ufør vil du kunne søke ettergivelse av hele eller deler av studielånet, men denne retten kan bortfalle hvis lånet har gått til opphør pga mislighold. Det er derfor viktig å orientere Lånekassen om du har søkt om uføretrygd og ikke har mulighet til å betale ned på lånet i venteperioden.

NAV tilbyr generell økonomisk råd og veiledning

For mindre problemer, eller ønske om råd, ring 800 GJELD. I mer omfattende saker kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor og snakke med økonomi- og gjeldsrådgiver.