Les mer: Mer normal fritid for barn og unge og flere deltagere på arrangementer (KUD)
Les mer: Nå kan videregående skoler gå til grønt nivå (KD)

De endringene som nå gjøres, gjelder nasjonalt. Kommunene har fortsatt mulighet til å innføre, eller videreføre, strengere tiltak lokalt.

Generelle smittevernråd
Praktiser god hånd- og hostehygiene
Vaksiner deg
Hold deg hjemme ved sykdom
Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt
Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg
Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning
Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære
Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig
Anbefaling om å unngå håndhilsning
Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt
Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

Munnbind
Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter
- Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:
- Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
- Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
- Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:
- Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
- Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
- Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Barnehager, skoler og SFO
Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

Høyere utdanning
Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.
For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

Arbeidsliv
Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
Anbefaling om 1 meters avstand
Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Arrangementer og sammenkomster
Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
- Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
- Utendørs: Maks 50 personer.
- Munnbindpåbud for publikum innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs:
- Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
- Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
- Munnbindpåbud for publikum.

Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Kollektivtransport
Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.
Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.
I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Serveringssteder
Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
Skjenking skal skje ved bordene.
Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Karantene og testing
Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 
Se egen nettsak om TISK.

Smittevernfaglig forsvarlig drift
Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt
Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.
Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Innreise – ankomst Norge
Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.
Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.
Reisende som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i tillegg teste seg før avreise til Norge.
Reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt og som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i innreisekarantene.
Les mer om innreiseregler på helsenorge.no