Alle kommunene får minst 250.000 kroner hver, mens resten fordeles etter antall sysselsatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører 1. kvartal 2021. Det gir spesielt god uttelling for vinterdestinasjonskommunene.

– Mange virksomheter som på ny er rammet av inngripende restriksjoner, opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger. Dette er også en ventilordning som kan brukes til å hjelpe de virksomhetene som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen. Det er viktig nå at pengene kommer raskt ut til de lokale virksomhetene som trenger det mest, sier Gram. 

Kommunene har med dette fått til sammen over 3,5 milliarder kroner fra den kommunale kompensasjonsordningen for å bistå lokalt næringsliv. Regjeringen vil foreslå at Stortinget bevilger ytterligere 500 millioner kroner gjennom ordningen etter nyttår.

Regjeringen følger situasjonen nøye og samarbeider tett med partene i arbeidslivet og kommunesektoren om innretting av pakken med flere økonomiske tiltak slik at disse blir mest mulig treffsikre, enkle og forutsigbare for næringslivet. Tiltakspakken består blant annet av den generelle kompensasjonsordningen, lønnsstøtteordningen, den kommunale kompensasjonordningen (ventilordningen) og ordninger for kulturnæringer.

Samlet har Rakkestad kommune i de 6 tildelingsrundene fått kr 3,1 millioner til særlig utsatt næringsliv i Rakkestad. I tildelingsrunde 4 og 5 ble ikke kommuenn tilgodesett med noen midler. Foruten de siste kr 343.000,- er resten allerede utbetalt til næringslivet.

Rakkestad kommune kommer tilbake, straks over nyttår, med mer informasjon om søknadsmulighetene for næringslivet i Rakkestad på denne siste tildelingen, når kriterier for utlysning, vekting og tildeling foreligger fra KMD.