Selv om antall permitterte har gått ned i sommer, er det fortsatt for mange som ikke er i jobb. Lønnsstøtte er en målrettet og midlertidig ordning som skal være enkel å forstå og bruke, og gi bedriftene insentiver til å ta permitterte ansatte tilbake i jobb.

– Å få folk tilbake i jobb er det viktigste vi gjør for å sikre både økonomisk og sosial bærekraft i Norge. Vi må unngå at denne krisen fører til at folk støtes varig ut av arbeidslivet. Mange næringer preges fortsatt av usikkerhet. Lønnsstøtte kan gi bedriftene større trygghet til å ta ansatte tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Regjeringen vil bidra til at norsk næringslivet er så omstillingsdyktig og robust som mulig. Dette handler om å få folk tilbake i jobb igjen. Vi skal komme gjennom korona-krisen gjennom å skape mer og inkludere flere, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Finansdepartementet anslår at denne runden med lønnsstøtte vil gi utbetalinger på om lag 300 millioner kroner i 2021. Anslaget er usikkert og bygger på at det vil bli søkt om støtte for om lag 10 000 ansatte.

Se lonnstilskudd.no for mer informasjon om ordningen.

Søknadsportalen åpner i oktober 2020. Du må ha godkjent a-meldingen for å søke.

Om lønnsstøtteordningen:

  • De første runden med lønnsstøtte ble vedtatt av Stortinget i juni og gjaldt for månedene juli og august. Forutsetningen for å få støtte var at den ansatte var permittert per 28. mai 2020 og hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Runde to vil gjelde for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Ordningen gjelder for bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall, samt for ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake.
  • Foretak kan få opptil 15 000 kroner i måneden i støtte for hver permittert som tas tilbake i arbeid.
  • Ordningen inkluderer alle ansatte, også lærlinger. Den gjelder både helt og delvis permitterte, forutsatt at den ansatte tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permittering.