Fylkesmannen påpeker at den ikke kan innvilge generelle dispensasjoner, men at den som søker om dispensasjon må representere dem det
søkes om unntak for. Fylkesmanne kan ikke behandle søknaden fra kommunen på vegne av hele næringslivet i Rakkestad.

Fylkesmannen har forståelse for at kommunen ønsker å gjøre det enklere for befolkningen i Rakkestad å følge smittevernrådene til myndighetene. En eventuell søknad fra handelsstanden i Rakkestad kan imidlertid ikke påregnes å bli godkjent.

I sin videre utredning skriver Fylkesmannen at Barne- og familiedepartementet gjorde en vurdering av unntak fra helligdagsfredloven i mars i forbindelse med påsken og uttalte da følgende;

Departementet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å gjøre unntak fra helligdagsfredlovens bestemmelser om åpningstidsbegrensninger som følge av Korona-pandemien, og viste til at også andre tiltak kan bidra til smittebegrensning.

Fylkesmannen i Oslo og Viken anser ikke dagens situasjon til å være vesentlig verre enn i mars og uttaler;

Etter Fylkesmannens syn er ikke dagens smittesituasjon vesentlig verre enn den vi hadde i mars måned. Vi kan på denne bakgrunn ikke se at det i nåværende situasjon ville vært grunnlag for å gi dispensasjon fra helligdagsfredloven for tettstedet Rakkestad eller andre handelsgater i kommunen dersom vi hadde mottatt dette fra enkeltbutikker eller Rakkestad Handelstand.

Fylkesmannens vedtak lyder;

Kommunens søknad avvises. Fylkesmannen har ikke kompetanse til å vurdere dispensasjon for alle dagligvarebutikkene i kommunen.