Andre personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, kan også oppholde seg på et annet sted enn karantenehotell hvis det kan dokumenteres at de har et egnet oppholdssted.

 Egnet oppholdssted må ha enerom, tilgang til eget bad, eget kjøkken eller matservering, og det må være mulig å unngå nærkontakt med andre.

Den reisende skal fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon

Et standardskjema for bekreftelsen ligger på regjeringen.no og helsenorge.no. Dette vil ikke gjelde for dem som tilbringer karantenetiden i sine egne hjem, uavhengig av om hjemmet er eid eller leid.

 

Unntak for de som er gift med eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge, og deres mindreårige barn.

Denne gruppen kan gjennomføre karantenen i boligen til ektefellen i Norge, eller til den andre forelderen. For denne gruppen har dagens regler gitt urimelige utslag.

Personer i samme husstand

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, som ikke skal jobbe eller har et oppdrag, kan være i innreisekarantene på samme egnete oppholdssted, uten at det stilles krav om enerom til alle i husstanden.

Unntaket for arbeids- og oppdragstagere opprettholdes.

Denne gruppen får kun unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiveren «sørger for» et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, og det kan fremlegges bekreftelse på dette.

Det er også lagt inn et nytt unntak for sjåfører i langtransport og allierte militære avdelinger.

Dette en konsekvensjustering som følge av at disse gruppene har egne karanteneregler.

Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell skal reduseres fra 1500 kroner til 500 kroner per døgn.

Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.

Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom, bisettelse til nærstående

Regjeringen endrer covid-19-forskriften slik at personer kan få dispensasjon fra innreisekarantene til å besøke nærstående som er alvorlig syk eller delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Unntaket fra karanteneplikt vil bare gjelde for gjennomføringen av det aktuelle formålet dispensasjonen gis for. Karantene vil ellers gjelde. Det er kommunelegen som kan gi slik dispensasjon.

Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

Personer som innvilges dispensasjon bør så langt det er mulig testes for SARS-CoV-2.

Isolering av de som er på karantenehotell ved smitte

Kommunene skal tilby et kostnadsfritt oppholdssted for de som blir smittet og må i isolasjon, når det ikke er smittevernfaglig forsvarlig å være i hjemmet. Dette gjelder også for de som er i innreisekarantene på karantenehotell. Det er viktig at kommunen raskt vurderer om smittede kan være på karantenehotellet eller om de bør flyttes.

Egnet oppholdssted ved smittekarantene og isolasjon

Det bør være samme krav til egnet oppholdssted for innreisekarantene, smittekarantene eller isolasjon. Regjeringen har derfor forskriftsfestet de samme kravene: Det skal være mulig å unngå nærkontakt med andre, og det skal være enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Det er likevel viktig å være klar over at det fremdeles er vesentlig strengere krav til de som skal isoleres enn for de som er i karantene. De skal isolere seg fra andre i eget hjem eller oppholdsstedet, og så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Særlige regler om innreisekarantene for militært personell ved øvelser mv.

Forsvaret må gjennomføre øvelser for å kunne ivareta norsk sikkerhetspolitikk. Militære avdelinger er også godt rustet til å ivareta smittevern. Det forskriftsfestes derfor at utenlandske militære avdelinger som kommer til Norge for trening, øving eller operasjon godkjent av Forsvarsdepartementet får unntak fra kravet om karantenehotell og enerom. Tropper på inntil 40 personer kan gjennomføre innreisekarantenen i garnison, militærleir, teltleir, i felt eller lignende. Det stilles krav om at de da skal være fysisk adskilt fra øvrige kohorter, norske avdelinger og sivilbefolkningen. Karanteneordningen skal godkjennes av Forsvarets Sanitet.

Ingen endringer i selve karantenen

Ordningen med karantenehotell gjelder bare krav til hvor karantenen skal gjennomføres.

Personer som kommer til Norge fra røde land må i innreisekarantene i 10 døgn – uavhengig av om dette skjer på karantenehotell, hjemme eller på annet egnet oppholdssted.

Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre.

Brudd på karantene reglene kan føre til høye bøter.