– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. Vi viderefører det nasjonale tiltaksnivået etter jul.  Fra 1. januar innfører vi et eget unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen. Disse unntas fra smittekarantene i arbeidstiden fra første dag, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Prioriterer barn og unge
Endringen kommer i tillegg til dagens unntak fra smittekarantene for personer som har fått oppfriskningsdose senest en uke før nærkontakten med den smittede. Barn under 18 år er i dag unntatt fra smittekarantene hvis de er nærkontakter til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det anbefales at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.

Gult nivå i barnehager og grunnskole og rødt nivå i videregående, betyr fortsatt tilstedeværelse og undervisning, men med krav til få nærkontakter og avstand for de eldste elevene. Rødt nivå på videregående innebærer en del digital undervisning for mange.

Barn med særlige behov skal få fysisk tilbud
Barn og elever med særlige behov skal alltid få et fysisk tilbud i barnehage eller skole. Det samme gjelder barn med foreldre som er samfunnskritisk eller samfunnsviktig personell. Ansatte i skoler og barnehager er definert som samfunnsviktig personell, og har rett på plass til egne barn i skole og barnehage når tilbudet ellers er redusert.

Dersom smittesituasjonen tilsier det, kan lokale helsemyndigheter heve tiltaksnivået. Dette må skje etter lokale smittevernmessige vurderinger.

Anbefaler testing av elever og ansatte før skolestart
Helsemyndighetene anbefaler test av elever og ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med skolestart etter juleferien. Det gjør at man lettere kan oppdage smitte hos elever og ansatte og unngå at disse bringer smitte med seg inn i skoler og barnehager. Dersom det ikke er tilstrekkelig testkapasitet, vil områder med mye smitte prioriteres. 

Oppfordrer til å ta oppfriskningsdosen
Regjeringen understreker på nytt at vaksinering er et av de viktigste verktøyene mot pandemien. 

– Vi har bedt kommunene prioritere ansatte i barnehage og skole for oppfriskningsdose. Vi oppfordrer alle til å ta den. Målet er at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar. Vaksinering og etterlevelse av de kontaktreduserende tiltakene er det viktigste vi gjør for å få ned smitten og bedre situasjonen, også for elever og ansatte, sier Kjerkol.