Tiltak for å redusere avrenning fra jordbruksareal

 • areal som ikke jordarbeides om høsten
 • direktsådd høstkorn
 • høstharving
 • fangvekster, sådd sammen med vekster eller etter høsting
 • grasdekte vegetasjonssoner (tilsådd 6 meters bredde)
 • grasdekte vannveier (tilsådd 6 meters bredde)
 • gras på erosjonsutsatt eller flomutsatt areal
 • stubb i flomutsatte og vassdragsnære områder
 • vedlikehold av fangdammer
 • utsatt omlegging av eng
 • skjøtsel av miljøareal

Tiltak for å redusere bruk av kjemiske plantevernmidler:

 • ugrasharving (på konvensjonelt areal)

 

Disse utfordringene imøtekommes med tilskudd til følgende ordninger:

 • beite av verdifullt jordbrukslandskap
 • skjøtsel av særegne landskapselementer
 • drift av beitelag
 • skjøtsel av slåttemark
 • skjøtsel av styvingstrær
 • slått av biologisk verdifulle arealer
 • beite av biologisk verdifulle arealer
 • skjøtsel av gravminne
 • skjøtsel av gravfelt
 • slått og skjøtsel av automatisk fredede kulturminner
 • slått av skjøtsel av steingjerde, allè, skigard mm.
 • skjøtsel av rydningsrøyser
 • skjøtsel av kulturhistoriske områder
 • årlig vedlikehold av ferdselsårer i jordbruket

Tilskuddsordningen gjelder for foretak som er berettiget produksjonstilskudd.