Tilskudd til produksjonssvikt

Ordningen «Tilskudd til produksjonssvikt» har som formål å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.
Det kan gis tilskudd hvis avlingen i skadeåret er mindre enn 70 prosent av gjennomsnittsavlingen for vekstgruppen.
 
Et av vilkårene for å få tilskudd fra denne ordningen er at foretaket uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.

Melding til kommunen 

Det nye i år er at denne meldingen skal sendes inn av bonden selv i Altinn.

Meldingsskjemaet finner du her:

Tilskudd ved produksjonssvikt (melding) ►

Merk deg følgende:

  • Hvis du har skade i flere vekstgrupper f.eks. korn, grovfôr i foretak med husdyr og grovfôr i salgsproduksjon, må du levere en egen melding for hver av vekstgruppene.
  • Meldingen er IKKE en søknad. Søknaden skal sendes inn etter høsting, og innen 31.oktober, men innsendt melding er et vilkår for å få tilskudd.
  • Hvis du allerede nå tror at du vil få et avlingstap på grunn av tørken på mer enn 30 % av gjennomsnittsavlingen, dvs. at avlingen i år er mindre enn 70% av en gjennomsnittsavling, kan du sende inn melding nå.

Produksjonssvikt skal nå meldes digitalt

Tidligere har denne meldingen vært gitt til kommunen via e-post, telefon eller på annen måte. Landbruksdirektoratet har nå etablert en digital løsning, der foretakene melder om skade og mulig produksjonssvikt via Altinn. Meldingen går automatisk til foretakets kommune.
På hjemmesiden til Landbruksdirektoratet er det mer om hva som skal med i meldingen:

Produksjonssvikt skal nå meldes digitalt ►
 
Skulle værsituasjonen endre seg slik at avlingen blir høyere enn antatt trenger du ikke søke om tilskudd til produksjonssvikt, selv om du har sendt inn melding.  

Ta kontakt om det er spørsmål rundt utfylling av meldingsskjemaet, så skal vi hjelpe til etter beste evne.

Kontakt

Servicekontoret
Tlf: 69 22 55 00