Dette står i loven:

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. 
Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking.
De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i Opplæringslova kapittel 9A - Lovdata og gjelder fra 01.08 2017