Ordfører i Rakkestad kommune

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad,
og her er noen av ordførerens oppgaver:

 • Ivaretar alle representasjonsoppgaver for kommunen.
 • deltar på eiermøter, representantskapsmøter i Interkommunale selskaper og Generalforsamlinger i de AS - selskapene kommunen har eierandeler.
 • Arbeide med utvikling av kommunen, herunder næringsutvikling. Ivaretar samarbeidet med Rakkestad Næringsråd.
 • Ordføreren skal påse at Kommunelovens § 4 om kommunal informasjon og offentlighets regler følges opp. Dette for å sikre innbyggernes rett til informasjon og innsyn i kommunal forvaltning.
 •  innkaller til møter i kommunestyret og formannskap og leder møtene i disse organer.
 • Ordføreren er kommunes rettslige representant jfr. Kommunelovens §9
 • Ordføreren bistår med veiledning og informasjon til alle medlemmer i politiske organ.
 • Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå ved Rådmann og politisk nivå.
 • Ordfører har anledning til å innkalle formannskapet til møter utenom vedtatte møteplan.
  Innkalling og møteprotokoll blir journalført.
 • Alle møter i folkevalgte organer er åpne. 

Varaordfører i Rakkestad kommune

Stedfortreder for ordføreren og tar over ordfører funksjonen i forbindelse med ferier, sykdom og lignende.

Varaordfører har også representasjonsoppgaver.