Ordfører i Rakkestad kommune

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad,
og her er noen av ordførerens oppgaver:

  • Ivaretar alle representasjonsoppgaver for kommunen.
  • deltar på eiermøter, representantskapsmøter i Interkommunale selskaper og Generalforsamlinger i de AS - selskapene kommunen har eierandeler.
  • Arbeide med utvikling av kommunen, herunder næringsutvikling. Ivaretar samarbeidet med Rakkestad Næringsråd.
  • Ordføreren skal påse at Kommunelovens § 4 om kommunal informasjon og offentlighets regler følges opp. Dette for å sikre innbyggernes rett til informasjon og innsyn i kommunal forvaltning.
  •  innkaller til møter i kommunestyret og formannskap og leder møtene i disse organer.
  • Ordføreren er kommunes rettslige representant jfr. Kommunelovens §9
  • Ordføreren bistår med veiledning og informasjon til alle medlemmer i politiske organ.
  • Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå ved Rådmann og politisk nivå.

Varaordfører i Rakkestad kommune

Stedfortreder for ordføreren og tar over ordfører funksjonen i forbindelse med ferier, sykdom og lignende.

Varaordfører har også representasjonsoppgaver.