Listen over tiltak som gir skattefordel utvides

Fra 1. januar 2007 utvides listen over tiltak hvor man kan benytte skogfond med skattefordel, samtidig som skogsfondsmidlene til disse formål tas til inntekt med 15%, det vil si at skattefordelen økes til 85%.

 • Det skal avsettes penger etter salg av virke av både bartre og lauvtre, samt virke til ved og andre bioenergiformål.
 • Det kan avsettes til fondet innenfor intervallet 4-40% av virkets bruttoverdi (16-160 kr/m3)
 • Det kan ikke søkes om lavere sats enn 4%.
 • Hvis skogeier ikke gir melding om sats trekkes 10%.

Det er fra 01.01.2007 en skattefordel ved bruk av skogfondmidlene på 85%. Skattefordelen fremkommer ved at avsetning til skogfondet utgiftsføres, og at bruk av midlene bare inntektsføres med 15% av summen når de brukes.

Skogfond på nett - Altinn

Det er nå mulig for skogeier å få tilgang til egne kontoopplysninger på internett – dette gjøres gjennom Altinn.  

Her er det også oversikt over avvirkning, tiltak mm for eiendommen, helt tilbake til 1992. Skogeier får tilgang ved å henvende seg skriftlig til kommunen, ved skogbruksansvarlig. Det må oppgis navn, fødselsnummer, kommune, gårds- og bruksnummer og epostadresse. Passord og annet vil da bli sendt pr epost til eier.

Skogfondmidler kan brukes til:

 

 • All skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting)
 • Underskudd ved tynningsdrift
 • Skogsbilveger
 • Permanente traktorveger
 • Vegvedlikehold
 • Merverdiavgift
 • Skogbruksplan
 • Skogforsikring
 • Grensearbeid i utmark
 • Grøfterensk
 • Området for miljøtiltak, som i dag gjelder alternative avvirkningsfremmende investeringer i skogområde med spesielle verneverdier som forhindrer muligheter for veibygging, utvides til skogbrukstiltak som tar konkrete miljøhensyn knyttet til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv, i områder der det blir drevet skogbruk
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
 • Forsikring mot stormskader og brann på skog
 • Kompetansehevende tiltak knyttet til miljøhensyn, skogetablering og skogproduksjon, samt til verdiskapning basert på treprodukter
 • Oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige håndtlangerutgifter i forbindelse med jordskifte av skog
 • Sommervedlikehold av skogsbilvei (ikke traktorvei)
 • Investeringer i bioenergitiltak (anlegg og utstyr) i tilknytning til bruket og som bidrar til varmeleveranser basert på eget råstoff eller lokale skogressurser
 •  

Fremgangsmåte ved søknad om utbetaling fra innestående skogfondmidler

Søker må fylle ut et fullmaktsskjema som gir skogansvarlig fullmakt til å overføre penger til en konto som skogeier selv velger. Alle krav skal være tilstrekkelig dokumentert, med faktura e.l. Blant annet skal det gå fram hvor investeringer er foretatt. Dette kan enten skje ved påføring av bestandsnummer, kartvedlegg, kartreferanse eller annen beskrivelse som gjør det mulig for kommunen å kunne spore opp området for kontroll.
Krav om utbetaling fra skogfond skal sendes kommunen ved Landbrukskontoret senest ett år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. 

Eget arbeid

Krav om utbetaling av skogfondmidler til lønning av eget arbeid må dokumenteres på eget skjema som fås på kommunens servicetorg, eller under ”Skjema” nederst.

Udekkede investeringer

Investeringer det ikke er dekning for på konto kan søkes likevel søkes dekket. I så fall vil pengene bli utbetalt når det kommer inn penger på kontoen. Slike udekkede investeringer kan stå oppført ett kalenderår etter søking om dekking, Større investeringer i f. eks. veianlegg kan bli stående udekket i opp til 8 år.

Behandling

Behandlingstiden ved landbrukskontoret for søknader om utbetaling fra skogfond er ganske kort. Det avgjøres om den innkomne søknad er tilstrekkelig med hensyn til kvalitet eller dokumentasjon. Ved eventuelle mangler eller spesielle forhold ved søknaden gis det snarest mulig beskjed til søker.
Innen 2 uker skal anvisning for utbetaling være foretatt og sendt fra LMN-kontoret til Fylkesmannens Landbruksavdeling, som foretar utbetalingen.
Kommunen v/Landbrukskontoret har vedtaksmyndighet i alle saker.

Renter

Skogeier får ikke renter av innestående skogfondmidler.
En bør derfor planlegge avsetning og bruk av skogfond godt. Rentene fordeles mellom kommunene, Fylkesmannen, den lokale skogeierforening, og Landbruks- og matdepartementet.
For den kommunale delen av rentemidlene utarbeides det hvert år et budsjett, i samarbeid med skogeierlaget.