Veibygging er et omfattende inngrep i utmarka, og det er søknadsplikt ved ombygging og nybygging av skogsveier dersom anlegget innebærer terrenginngrep over lengre strekninger eller terrenginngrep som endrer terrengnivå med mere enn 1 meter fra det opprinnelige, selv over kortere strekninger.

Forskrift om planlegging og godkjenning av skogsbilveier gir regler for veibyggingen. Se link under for å lese forskriften.


Ved skogsbilveibygging kan en søke om tilskudd. Det er egne skjemaer for søknad om bygging, og søknad om tilskudd. Skjemaene får du i kommunen.

Søknader om bygging og tilskudd skal sendes til kommunen, som etter landbruksveiforskriften §3-1   skal før vedtak treffes innhente de uttalelser som er nødvendige, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Søknaden kan sendes på  høring til fylkeskonservatoren.

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål
Skog og landskap
Hva er en godkjent skogsvei - Skogsvei.no ?