8 tips for naturvennlig friluftsliv

Økt ferdsel i naturen 

Det å ferdes i naturen har positiv effekt på både mental og fysisk helse, og for mange har ferdsel i naturen vært ekstra viktig i tiden vi nå forhåpentligvis er i ferd med å legge bak oss. At folk ferdes i naturen er i all hovedsak fint, men som forvaltningsmyndighet for de fleste av verneområdene i Oslo og Viken ser vi enkelte steder tydelige tegn på økt bruk.  

Vis hensyn til natur og mennesker

Naturen rundt oss har betydning både som friluftsområder for oss mennesker og som levested for planter og dyr. I Oslo og Viken finner vi noen av landets mest artsrike naturområder med yrende fugleliv, spennende planter og sjeldne insekter. Noen av disse område er vernet, og innenfor verneområdene er reglene strengere enn ellers.

Følg linken så finner du kart med oversikt over alle landets verneområder  Du finner informasjon og regler (verneforskriften) om et bestemt verneområde ved å trykk på det interaktive kartet.

Naturvennlig friluftsliv

Vi håper at mange vil nyte sommeren utendørs. Vi ønsker samtidig å oppmuntre til et positivt og bærekraftig friluftsliv, hvor hensyn til både natur og mennesker blir ivaretatt. Her kommer derfor 8 tips for naturvennlig friluftsliv. God tur og god sommer!

8 tips for naturvennlig friluftsliv - Statsforvalteren i Oslo og Viken. PDF

8 tips for naturvennlig friluftsliv - Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Overnatting i utmarka - i telt, hengekøye, bobil, combicamp, campingvogn

Du har lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred.

Teltet og hengekøyen må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre du får grunneierens samtykke til å bli der lenger der lenger.

Slår du opp telt på høyfjellet eller i et område fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke tidsbegrensingen på to dager.

Les mer om telting og hengekøyer i naturen på Miljødirektoratets nettsider.

Kilde: Norsk Friluftsliv

Bobil, bil med campingvogn eller combicamp - hva gjelder?

Friluftsloven § 4.(Ferdsel med motorvogn og hestekjøretøy.)

Når ikke annet er bestemt, kan eier av privat veg forby ferdsel med hestekjøretøy, motorvogn, (derunder sykkel med hjelpemotor) og parkering av motorvogn på eller langs vegen.
Ved offentlig veg er det tillatt å parkere i utmark, såfremt det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe.

Sjekk også opp for evnt. egne regler i kommunen du besøker.

Friluftsloven gir rett til parkering av bobil/campingvogn på eller langs privat vei. Grunneier kan forby både kjøring og parkering på privat vei, eksempelvis ved å sette opp skilt "Privat veg. Motorferdsel forbudt". På offentlig vei er det tillatt å parkere i utmark, så lenge det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe. Det kan også være skiltet om forbud mot parkering på offentlig vei.

Husk at når du oppholder deg på noen andre sin eiendom skal du opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier eller andre, eller påfører miljøet skade. Hold også en avstand på minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte når du camper med campingvogn/bobil.

Vi vil i tillegg minne om at motorferdsel i utmark i utgangspunktet er forbudt i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Med mindre annet følger av loven eller tillatelse med hjemmel i loven, vil det ikke være tillatt å kjøre i utmark for å parkere bobil eller campingvogn.

Kilde: Ofte stilte spørsmål om bobil/villcamping - Mijødirektoratet