Begrepet «selvkost» betyr at inntekter fra gebyret for en tjeneste eller et produkt ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet.

Se video om selvkostprinsippet her

For året 2024 har budsjettet for slamtømming hatt flere faktorer som har gitt økte driftskostnader, som igjen gir økte gebyrer på tømming av avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

De faktorene som har vært med å gi økte kostnader er:

  • Økte driftskostnader på innsamling (en indeksøkning og reelle økninger for entreprenør som tømmer).
  • Økte kostnader for behandling av slam.
  • Lovpålagt kontroll av private avløpsanlegg.
  • Økt ressurs for oppfølging av avløp i spredt bebyggelse – lovpålagt.