A. Bakgrunn for eiendomsskatt i Rakkestad kommune

Kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt i Rakkestad kommune i skatteåret 2012. Eiendomsskatten skrives ut for alle faste eiendommer (herunder næring, verk og bruk), jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a).

For å kunne opprettholde og styrke kommunes tjenester i tiden framover har kommunestyret innsett at eiendomsskatt er nødvendig for å møte kommunens økonomiske utfordringer. Samtidig er det en målsetning fortsatt å utføre de kommunale tjenester så økonomisk effektivt som mulig, slik at belastningen for de som må svare eiendomsskatt kan holdes på et så lavt nivå som mulig.

B. Hva eiendomsskatt er

Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Skatten skrives ut på fast eiendom i kommunen etter følgende alternativer i henhold til § 3 i eiendomsskatteloven:

a) faste eiendommer i hele kommunen, eller

b) faste eiendommer i klart avgrensede områder som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller

c) bare på verk og bruk i hele kommunen, eller

d) bare på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, eller

e) eiendom både under bokstav b og c, eller

f) eiendom både under bokstav b og d

g) faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

Kommunestyret må hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for det neste år vurdere om eiendomsskatt er ønskelig og nødvendig. Eiendomsskatt er en objektskatt hvor objektene er faste eiendommer, og innkreves uavhengig av eiernes og brukernes inntekter og formue. Eiendomsskatt er mer immobil, stabil og forutsigbar over tid enn andre skattarter fordi den ikke kan flyttes til andre kommuner, fordi den ikke påvirkes av skattebetalernes inntekts- og formuesforhold og fordi den i mindre grad er konjunkturavhengig.

Alle inntektene fra eiendomsskatt tilfaller kommunen alene, til forskjell fra andre skatter som deles mellom staten, fylkeskommunen og kommunen.

I 2011 hadde 316 av 430 kommuner eiendomsskatt i en eller annen form. Kommunenes samlede inntekter fra eiendomsskatten var i overkant av 7,5 mrd. kroner, og skatten er således en viktig kilde til finansiering av mange kommuners tjenestetilbud. I KOSTRA kan en finne utfyllende informasjon om eiendomsskatten i norske kommuner.

C. Hvilke eiendommer som skattlegges og hvem som må betale eiendomsskatt

Eiendomsskatt i Rakkestad vil i praksis bli innkrevd for bebygde bolig- og fritidseiendommer (inkludert bolig- og fritidsbebyggelse som leies ut), samt næring, verk og bruk.
For landbrukseiendommer skal våningshus, kårboliger, samt garasjer/uthus og del av tomt som naturlig hører sammen med boligen takseres.

Det vil foretas løpende taksering av nye skatteobjekter, f.eks. landbrukseiendommer med nybygde boliger, samt nybygde fritidseiendommer. Disse vil får utskrevet eiendomsskatt skatteåret etter ferdigstillelse.
Når det gjelder eiendommer med formuesgrunnlag fra Skatteetaten, vil de også få utskrevet eiendomsskatt året etter at de har blitt ferdigstilt.

Det er eier(e)/hjemmelshaver(e) til de skattepliktige eiendommene som vil motta gebyret på utskrevet eiendomsskatt.

Ved festeforhold er kort og enkelt den praktiske hovedregelen at det er festeren som må svare eiendomsskatt for festetomt.

Etter eiendomsskatteloven § 5 skal enkelte eiendommer fritas eiendomsskatt, mens kommunestyret på bakgrunn av søknad kan gi fritak etter § 7

D. Hvilke eiendommer som ikke skal skattlegges

Eiendomsskatten i Rakkestad kommune skal skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, (herunder verk og bruk og annen næringseiendom).

Ubebygde tomter blir ikke taksert og ilagt eiendomsskatt.

E. Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Rakkestad kommune har besluttet, i tråd med regjeringenes anbefalinger, å anvende skatteetatens formuesgrunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boliger fra og med skatteåret 2020.

Fritidseiendommer og hytter, våningshus på gårdsbruk, samt næringseiendommer,er retakstert i løpet av 2.halvdel 2021.

Kommunestyret har vedtatt rammer og retningslinjer for taksering, - disse benyttes ved kommunens egen taksering
Ref. til dokument: Rammer og retningslinjer for takstering  - prosjekt eiendomsskatt - Rakkestad kommune - se link i eget felt i artikkelen

 

F. Taksering og befaring

Eiendommer i Rakkestad kommune som har fått eiendomsskatten fastsatt via formuesgrunnlag fra skatteetaten vil ikke få befaring av kommunens representanter.

Alle andre eiendommer, vil bli befart og deretter taksert av kommunens representanter hvert 10 år. De gjeldende eiendommene er blitt befart og deretter taksert av kommunens representanter i løpet av 2. halvår 2021.
Ny takst gjelder fra 1.1 2022.

G. Innkreving av eiendomsskatten

Eiendomsskatten innkreves 4 ganger i året, sammen med kommunale avgifter.

H. Omtaksering av særskilte eiendommer

Omtaksering av eiendom vil si at man i perioden mellom to alminnelige takseringer (som skal foregå hvert 10. år) foretar ny taksering. Skattyter som krever omtaksering må etter loven selv dekke takseringskostnadene.

Det skal foretas en justert taksering av eiendommer når:

  • Det har foregått deling av eiendommen.
  • Bygninger eller større bygningsdeler på eiendommen er revet eller brent ned.
  • Det er oppført nye bygninger på eiendommen av en viss verdi.

Videre kan den skattepliktige eller formannskapet kreve omtaksering av eiendommer, dersom verdien av en eller annen grunn er vesentlig endret ift. andre eiendommer. Dette kan f.eks. skyldes påbygg eller tilbygg eller det er foretatt seksjonering. Kravet om omtaksering må være stilt innen 1. november året før skatteåret.