Generelt om avløp

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven.

Der offentlig avløpsledning er i nærhet av eiendommen skal bygningen knyttes til denne.
I områder uten offentlig avløp må det søkes utslippstillatelse, for å legge inn vann i bygningen.

Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. 
Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk.

Kommunale avløpsnett og renseanlegg

Rakkestad kommune eier og drifter 4 kloakkrenseanlegg:

Alle husstander/næring som ligger i rimelig nærhet til en kommunal avløpsledning skal være tilkoblet denne.
Renseanleggene er underlagt en streng kontroll. Anleggene tilfredstiller de krav som stilles og sørger for at våre vann og vassdrag blir minst mulig påvirket av næringsstoffer, tungmetaller og mikroorganismer.

Hva må jeg tenke på i forhold til avløpssystemet mitt?

  • Ikke kast skurefiller, mopper,  q-tips, kondomer, sanitærbind, tamponger, kluter, engangsmopper etc i avløpet.
  • Tøm ikke olje, kjemikalier, løsemidler eller matfett i sluk eller wc.
  • Sørg for å ha rist på takrennene for å hindre løv etc å komme inn i rørsystemet.
  • Sørg for å renske egne gårdskummer/ sluk med jevne mellomrom.
  • Finn ut hvor du har egne stakeluker og rør, og sørg for at disse er tilgjengelig og har tette lokk.
  • Vannledning bør være av plast.
  • Spillvannledning skal være tett og av plastmateriale.
  • Spillvann og overvann skal være i separate rørsystemer.

Private avløpsanlegg (spredt avløp)

De boliger som ikke er tilknyttet kommunal kloakk, dette gjelder stort sett boliger i spredt bebyggelse, skal ha en godkjent separat avløpsløsning.

Rakkestad kommune er forurensningsmyndighet for alle anlegg under 2000 Pe (person ekvivalenter). For Rakkestad kommune er det vedtatt at alle private avløpsløsninger skal tilfredsstille de krav som er stilt i forurensningsforskriften og lokal forskrift.

For ytterligere opplysninger anbefaler vi:

Sanering av spredte avløp

Rakkestad kommune styrer prosessen med oppgradering av avløpsanleggene og pålegg til den enkelte eier følger en sonevis tidsplan.

De aller fleste husstander i Rakkestad har fått pålegg, men noen husstander gjenstår fortsatt. Disse ligger nært sentrum, i sonen markert med lilla i saneringsplanen under. 

Alle som skal endre/bytte ut sitt avløpsrenseanlegg skal søke ny utslippstillatelse hos kommunen.

Saneringsplan avløp spredt bebyggelse – Rakkestad kommune.pdf