Målsettinger for brukerutvalget

  • God dialog mellom brukere, pårørende, tjenesteutøvere, administrasjon, ledelse og politisk nivå.
  • Rådgivende funksjoner i saker av felles karakter
  • Medvirkende i utvikling av tjenester ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Annet:

  • Utvalget godtgjøres etter reglement for råd og nemnder.
  • Møtevirksomhet 2-4 ganger i året.
  • Brukerutvalget skal høres i prosesser vedrørende strategi, planlegging og utviklingsarbeid som vedrører tjenestestedet og har status som høringsorgan