Informasjon om støy fra vindturbiner:

Støy fra vindturbiner reguleres av den norske retningslinjen for støy; T-1442 og veilederen M-128. Denne kan lastes ned her; http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M128/M128.pdf De mest relevante kapitelene i M-128 er kap 7.8 og kap 9.8.

Det anbefales at man leser støykapittelet i Nabovirkningsrapporten utarbeidet i Nasjonal ramme for vindkraft på land. Dette er et samarbeid med blandt annet Norsk Folkehelseinstitutt. Denne kan lates ned her; http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_72.pdf

Oversikt over forskning på helsevirkninger støy fra vindturbiner:

Nedenfor kan man lese tre oversiktsartikler som går gjennom forskningen på helsevirkninger av støy fra vindturbiner på verdensnivå. Kræftens Bekæmpelse har nylig publisert 6 vitenskapelige artikler etter et stort studie i Danmark. Følgende er en link til disse artiklene, via en pressemelding fra Sundheds- og Ældreminesteriet i Danmark; https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forskning/2019/Marts/Vindmoelle-stoej-og-helbred.aspx