Kommunen varslet oppstart av planarbeidet 14. juli 2022 og sendte samtidig planprogrammet på høring. Dette ble vedtatt av kommunestyret 15. september 2022.
 

Planens rolle

Planens rolle er å bidra til å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminner i Rakkestad kommune.
Planen skal inngå i kommunens styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.
 
Kulturmiljøplanen 2023-2035 skal brukes som et verktøy i forvaltningen av vår kulturarv. Den vil være et hjelpemiddel i kommunal saksbehandling, og bidra til at den blir mer effektiv og forutsigbar.
 
Kulturminneplanen peker kun på hvilke kulturminner- og miljøer som allerede er vernet, eller bør gis oppmerksomhet ved framtidig arealplanlegging eller byggesaksbehandling. Vurdering av vernestatus gjøres ikke i denne planen. Like viktig er det at vi som bor i Rakkestad får økt bevissthet og kunnskap om kulturminner og hva disse representerer av verdier for samfunnet og den enkelte raksting.
 

Ønsker innspill til planutkastet

Innspill merket «kulturmiljøplan» sendes innen 01.09.2023 til