Et alminnelig rettsprinsipp er at en skal dømmes av sine likemenn. Medfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ansett som en garanti for rettsikkerheten at innbyggerne har medbestemmelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å være dommer.

Meddommer er en ikke juridisk person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettsaker. En straffesak kommer til domstolen når staten ved påtalemyndigheten tar ut til tiltale mot en eller flere som de mener har gjort noe som ifølge loven er straffbart.

Meddommere i tingretten, lagrettemedlemmer eller meddommere i lagmannsretten har viktige funksjoner i rettsstaten. De som tjenestegjør som meddommere i tingretten og lagmannsretten regnes som dommere. De som er lagrettemedlemmer i lagmannsretten er ikke dommere. Lekdommere brukes som et samlebegrep på både meddommere og lagrettemedlemmer.

Utvalgene av lekdommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Hvem kan velges?

Domsstollovens §§ 70-72 stiller krav til at den som velges til meddommer skal;

  • Ha tilstrekkelige norskkunnskaper.
  • Være personlig egnet.
  • Være mellom 21 – 70 år ved valgperiodens start.
  • Ha stemmerett.
  • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling.
  • Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.
  • Være norsk eller nordisk statsborger eller ha vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste 3 årene.
  • Ikke inneha en stilling som utelukkes fra valg jf. § 71.
  • Innfri krav til vandel jf. § 72.

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73.

Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året, men dette kan variere. De fleste saker varer fra én til tre dager, noen ganger lengre.

Fritak

Vervet er en samfunnsplikt. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg i to perioder tidligere.

Behandling av valget

Formannskapet behandler forslag til meddommere. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i 2 uker med oppfordring til enhver som har noe å innvende mot forslaget om å melde dette til kommunen innen en fastsatt frist, jf. § 68. Formannskapets forslag vedtas i Kommunestyret. Valget rapporteres til Domstoladministrasjon.

Ønsker du å bli meddommer?

Om du ønsker å melde deg selv eller kjenner noen du mener er egnet, kan du fremme forslag

innen 15. mars 2024.

 

Forslag med navn og adresse kan sendes skriftlig til
Rakkestad kommune, postboks 264, 1891 Rakkestad
eller på e-post til postmottak@rakkestad.kommune.no

Mer informasjon finner du på