Regjeringens mål med reformen er:

  • bærekraftige og økonomiske robuste kommuner
  • gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • styrke lokaldemokratiet og gi kommunen flere oppgaver

Det legges opp til at alle kommuner skal utrede og vurdere sin situasjon og sine behov, samt hvilke muligheter man har for sammenslåing. Alle kommuner har en utredningsplikt.

For Rakkestad er det i dag tre alternativer:

  1. Forbli egen kommune
  2. Sammenslåing med kommuner i Indre Østfold
  3. Bli en del av Sarpsborg kommune

Innbyggerinformasjon

Kommunen får dekket 100.000 kroner knyttet til informasjon og folkehøringer. Det settes ikke krav til hvordan innbyggerne skal høres, det blir opp til den enkelte kommune. Rakkestad kommune skal lage et opplegg hvor våre innbyggere skal få informasjon og bli involvert i arbeidet med kommunereformen.

Regjeringen har gitt Fylkesmannen ansvaret for koordinering og prosessen tilknyttet reformen. Fylkesmannen i Østfold besøkte alle 18 kommunen før sommeren og har hatt dialog med ordfører og rådmann i hver kommune for å kartlegge status og utviklingsplaner.

Fylkesmannen har ansatt egen prosjektleder som nå besøker hver kommune. På kommunestyremøtet i Rakkestad den 23.10.14 redegjorde Fylkesmannen om det oppdraget Fylkesmannen har fått av regjeringen.

Ansvaret for de lokale prosessen ligger i den enkelte kommune. Før sommeren 2016 skal kommunestyret i Rakkestad vedta om Rakkestad skal bestå som egen kommune eller går inn i en ny kommune fra 1.1.2020. Det utfallet er det ingen som kjenner i dag.

Etter sommeren 2016 skal Fylkesmannen gjøre en selvstendig vurdering av kommunestyrevedtakene og vurdere om disse er i tråd med hovedmålene i reformen.

Vi har satt ned en styringsgruppe for dette arbeidet, bestående av formannskapet og representanter fra de partier som ikke er i Formannskapet. Styringsgruppa har valgt et arbeidsutvalg som ledes av ordføreren og rådmann er sekretær. I mai/ juni 2015 vil Regjeringen legge frem en stortingsproposisjon over hvilke oppgaver kommunene skal få.  Regjeringen har også varslet et nytt inntektssystem til kommunene i 2017. Begge disse sakene vil få stor betydning for hvordan kommunenorge vil se ut etter 2020.