Det negative årsresultatet dekkes av disposisjonsfondet. Det er på kr. 115 726 962 pr. 31.12.2023. Det utgjør nå 14,27 prosent av brutto driftsinntekter. 

Vanskelig og utfordrende økonomisk situasjon

Resultatene ble bedre enn det kunne se ut til gjennom året. Ifølge det reviderte budsjettet pr. 31.10., lå det an til et negativt resultat på 23 115 000 på årsbasis. Det skyldes først og fremst merskatteinntekter – som skattemyndighetene og regjeringen først varslet kommunene om i månedsskiftet november – desember, etter at ligningsoppgjøret for 2021 var fullført. Rakkestad kommunes andel av disse ressursene ble på ca. 15,2 millioner kroner. De øvrige effekter refererer seg til tiltak satt i verk gjennom året og marginale utgifts- og inntektseffekter på ulike steder i organisasjonen. 

Rådmannen er situasjonen tatt i betraktning fornøyd med resultatene siste år. I den kommunestruktur og det inntektsregime som nå gjelder, kommer kommunen år etter år svakt ut sammenlignet med gjennomsnittskommuner. Det svekker inntektsfundamentene og budsjettbalansen. 

Merutgifter

Rakkestad kommune bokfører et negativt årsresultat og negativt netto driftsresultat først og fremst på grunn av merutgifter på strøm og fjernvarme på 11 millioner kroner. Mange andre kommuner har store konsesjonskraftsinntekter, utbytter av kraftproduserende selskaper og overføringer fra havbruksfondet i 2022. Det gir vesentlige bidrag til og endog betydelige plussinntekter til dekning av de økende energiutgiftene. Rakkestad kommune er i en helt annen posisjon. Den har ikke slike overføringer og inntekter å snakke om. 

Tiltak

Det tas i første halvår 2023 skritt for å redusere energiforbruk og energiutgifter. Solceller investeres på flere kommunale bygninger og anlegg og led lamper skal erstatte eksisterende armaturer på vei- og gatelysene. Det kan ha en budsjettmessig effekt på nærmere 2 millioner kroner pr. år. Andre tiltak følger på gjennom 2023. 

Rakkestad kommune hadde dessuten i 2020 og 2021 eskalerende utgifter til enkelttiltak i kommuneområdene. De gir konsekvenser også for årene framover. Rakkestad kommune fokuserer på og arbeider med disse utfordringene. Det ble oppnådd effekter gjennom 2022. Ytterligere resultater må oppnås i 2023 og 2023 - 2026.

Rådmannen initierte og kommunestyret vedtok i budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 et eget program for å gjenoppbygge økonomisk balanse og handlingsrom i 2023 og 2024. Det er satt i gang og pågår. Den første oppfølgende budsjettsak i denne forbindelse legges fram for formannskapet og kommunestyret pr. 28.2.2023. 

Rakkestad kommune har som målsetting på nytt å ha budsjett – og økonomisk balanse i 2023.