Spørsmål knyttet til småbarnsforeldrenes renovasjonsbehov

Administrasjonen har vurdert Formannskapets forespørsel opp mot forurensningsloven og avfallsforskriften med tilhørende veiledere. Vår vurdering er at det er ikke tillatt å tilrettelegge for at større grupper i samfunnet (som småbarnsforeldre) skal få tildelt en differensiering av renovasjonsgebyret som gir de anledning til en større restavfallsbeholder uten ekstra kostnad.

I Rakkestad kommune er det allerede en ordning der vi tilbyr dispensasjon fra krav om henteavstand for individer som av særlige grunner (f.eks. sykdom eller handicap) har behov for det. Denne vurderes fortsatt som tillatt under selvkostprinsippet, og kan også utvides til å omfatte restavfallsbeholder i økt volum. En eventuell innvilgelse av restavfallsbeholder i økt volum uten ekstra kostnad forutsetter en individuell søknad vedlagt legeerklæring som presiserer at dette er nødvendig med bakgrunn i abonnents helsetilstand, på lik linje med dagens praksis for å innvilge dispensasjon fra kommunens krav om henteavstand. 

Tøybleier

Rakkestad kommune refunderer utgifter på inntil 500,- for småbarnsforeldre som kjøper tøybleier. Denne refusjonsordningen er lite brukt, til tross for at det er et rimelig tiltak som har en stor avfallsreduserende effekt. Administrasjonen foreslår bedre informasjon om ordningen, f.eks. i samarbeid med helsestasjonene. Det er også mulig å øke størrelsen på det refunderte beløpet. Dette kan legges inn i neste års budsjett. 

Spørsmål om en tilrettelagt kompostordning kan bidra til bruk av mindre antall renovasjonsdunker

Dette spørsmålet ble besvart i sak 23/333 «Hjemmekompostering ved kildesortering av matavfall», behandlet i Teknikkutvalget 15.03.23. Vår vurdering er at det er ingen økonomiske fordeler ved hjemmekompostering som rettferdiggjør kostnadene ved kommunens støtteordning for dette etter oppstart av kildesortering av matavfall.

Spørsmål om hvilket handlingsrom har kommunen selv i den nye forskriften som kommer

I 2023 er det kommet endringer til avfallsforskriftens § 10a, som bla. medfører at alle kommuner skal ha kildesortering av matavfall, plastemballasje og park- og hageavfall fra sine husholdninger. Det stilles konkrete målkrav til andel matavfall og plastavfall sendt til materialgjenvinning. 

Det kan komme flere endringer i avfallsforskriften; Miljødirektoratet har anbefalt en forskriftsendring der kommunene får ansvaret for separat innsamling og materialgjenvinning av glass- og metallemballasje, papp- og papiravfall og tekstiler. I Miljødirektoratets anbefaling vil kommunen ha et visst handlingsrom til å bestemme både innsamlingsløsning og hentefrekvens. Administrasjonen foreslår å avvente videre politisk behandling til forskriftsendringen evt. blir vedtatt og vi har full oversikt over hvilke rammer kommunene har for å løse de nye oppgavene denne kan medføre.