For sju år siden gjorde kommunen store økonomiske tiltak i sin virksomhet. Det ga gode resultater i tidsrommet 2015 – 2019. Mindre forbruk eller overskudd utgjorde i de enkelte år:
 
2015: Kr. 14 222 000
2016: Kr. 22 893 000
2017: Kr. 27 463 000
2018: Kr. 28 976 000
2019: Kr. 21 491 000 
 
Disposisjonsfondet
Er driftsreservene og bufferen mot økende utgifter og sviktende inntekter for en periode på et – tre år – var på kr. 111 615 000 pr. 31.12.2019. 
 
Tendens
Rakkestad kommune har mindre forbruk eller overskudd også i 2020, men tendensene er nedadgående. Hvis nye tiltak ikke settes i verk, ender det opp med merforbruk i 2021 og 2022.
Årsakene er flere. Rakkestad kommune har i de siste to – tre årene hatt en forholdvis stor drifts- og aktivitetsvekst i spesielt helse og omsorg. Samtidig er veksten i de statlige overføringer i og utenfor inntektssystemet svak. En realnedgang er på ca. 15 millioner kroner siden 2018. Det skyldes større endringer i disse statlige overføringsordninger fra 2017 i kjølvannet av kommunereformen. I tillegg har befolkningsutviklingen helt flatet ut i de siste tre – fire årene. Den er endog negativ i 2020.
 
Utviklingen rådmannen uttaler bekymring for kommer direkte til syne når netto driftsresultat (overskuddet på driftsregnskapet) uttrykkes som andel av brutto driftsinntekter:
 
2015: 1,72 prosent
2016: 3,70 prosent
2017: 3,10 prosent
2018: 3,53 prosent
2019: 2,87 prosent
2020: 0,70 prosent 
 
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi mener at denne størrelsen hvert år bør utgjøre minst 1,75 prosent av driftsmidlene – for at det skal være bærekraft, stabilitet og robusthet i kommuneøkonomien. Dette kriteriet oppfyller ikke Rakkestad kommune i 2020. For første gang på flere år. 
 
Positivt er det likevel at Rakkestad kommune ikke anvender noe av disposisjonsfondet i 2020. Det ble budsjettert med kr. 5 686 000 i opprinnelig budsjett og kr. 30 241 000 i revidert budsjett i forbruk av driftsreservene til finansiering av engangsutgifter, prosjekter og Covid 19 kostnader. Samtlige av disse utgiftene er det funnet rom for ordinært i driftsbudsjettet. Disposisjonsfondet er styrket med kr. 6 782 097 i 2020. Det utgjør nå kr. 118 397 326. 
 
Rakkestad kommunes disposisjonsfond utgjør 16,09 prosent av brutto driftsinntekter pr. 31.12.2020. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi uttrykker at det til enhver tid minst være på 10 prosent av de samlede driftsressurser. Rakkestad kommune har i øyeblikket tilstrekkelige og gode driftsreserver og driftsbuffere. Det forutsetter at tiltak for å balansere ut de kommende økonomiske vanskeligheter settes i verk i tide. 
 
Disposisjonsfondet i forhold til brutto driftsinntekter er i 2015 – 2020 som følger: 
 
2015 3,80 prosent
2016 6,70 prosent
2017 10,60 prosent
2018 13,80 prosent
2019 15,60 prosent
2020 16,10 prosent
 
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 definerer hvordan det skal arbeides med disse problemstillingene i 2021 og 2022. Rådmannen har satt i gang mange av prosessene allerede. 
 
Når Rakkestad kommune kommer ut bedre enn budsjett skyldes det i hovedsak at nær sagt alle staber, seksjoner og kostnadssteder avlegger regnskap innenfor sine budsjettrammer, merinntekter av skatter og rammeoverføringer og at staten i det store og hele har dekket merkostnader og tapte inntekter av Covid 19 pandemien som det har blitt forespeilet. 
 
Investeringsregnskapet ble på kr. 83 758 399. Det er kr. 5 265 601 mindre enn i budsjett. De største enkeltprosjekter var vann- og avløpsinvesteringer, påkostninger på kommunale veier, omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester, Rakkestad kulturskole og Harlemåsen boligområde.