Saksfremlegg og forskrift kommunestyremøte 18.01

Kommunestyrets vedtak
 
  1. Rakkestad kommunestyre vedtar endret lokal forskrift – Covid 19, Rakkestad kommune, Viken. med følgende endringer:
    1. § 2 andre ledd pkt. c: Organisert aktivitet for barn og unge til og med 19 år.
    2. §7:  … barn i barneskolealder, for de under 20 år når det er nødvendig for å drive aktiviteten.
    3. § 9: Den endrede forskriften trer i kraft 19.1.2021 og gjøres gjeldende til og med 2.2.2021.
  2. Endret lokal forskrift – Covid19, Rakkestad kommune erstatter forskrift vedtatt i kommunestyret 5.1.2021, sak 1/21.
  3. Ny forskrift gjøres gjeldende fra og med 19.1.2021 til og med 2.2.2021. 

 

 
 

Formål

Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense og motvirke smitte av Covid-19 i befolkningen og blant helsepersonell, beskytte sårbare grupper og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.
Lokal forskrift kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:
a. Gruppeaktivitet ved treningssentre og lignende steder.
b. Museer.
c. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
d. Steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
e. Tros- og livssynshus.
f. Svømmehaller.

Første ledd gjelder ikke:
a. Aktivitet i haller og gymsaler som ledd i grunnskoleopplæringen.
b. Skolesvømming for grunnskolen.
c. Organisert aktivitet for barn og unge til og med 19 år.
d. Individuell trening ved treningssentre.
e. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentrene og lignende steder.
f. Begravelser.
g. Gallerier og annen utsalg av kunst.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokaler skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonal regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år og barn i barneskolen, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år og barn i barneskolen, eller personer som av medisinsk eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentra, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sport- og fritidsaktiviteter.
Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefaling.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år og barn i barneskolen, for de under 20 år når det er nødvendig for å drive aktiviteten, eller for de som av medisinske eller andre årsake ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

Nasjonale regler


De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses: Les Regjeringen sin pressemelding

 

Ansvar

Rakkestad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Ikrafttredelse og varighet

Denne endrede forskrift trer i kraft 19.1.2021 og gjøres gjeldende til og med 2.2.2021.

Rødt nivå i skoler og barnehager

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. 

Kommuner med mye smitte bør vurdere om barneskoler også skal gå over til rødt nivå. Det skal være en høy terskel for å stenge skoler, og rødt nivå betyr at skolene fremdeles skal være åpne. 
 
Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar. 
Det er lokale helsemyndigheter som avgjør om barneskoler eller barnehager skal gå over til rødt nivå. Dette bør skje i samråd med lokale utdanningsmyndigheter.
Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene og barnehagene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler.

Rakkestad kommune innførte rødt nivå i skole og barnehage gjeldende fra 4.1.2021.

Skole

Skoleeiers ansvar:
Det er offentlige og private skoleeiere som er ansvarlig for skoler i Norge. Skoleeier har ansvaret for skolene og er derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederne.
Skoleeier må sørge for at skolene kan gi elevene et opplæringstilbud som er i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk for grunnopplæringen uavhengig av smittesituasjonen.

Dette betyr at skoleeier må sørge for at skolene har kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i skolene skal iverksette.

Smittevernmyndighetenes ansvar: 

Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, og ikke den enkelte skoleeier eller skole/SFO.

Barnehage

Barnehageeiers ansvar:

Det er offentlige og private barnehageeiere som er ansvarlig for barnehager i Norge. Barnehageeier har ansvaret for barnehagene og er derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederne.

Barnehageeier må sørge for at barnehagene har kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i barnehagene skal iverksette

Smittevernmyndighetenes ansvar: 

Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage.

Hjemmel 
Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - Lovdata
Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 - Lovdata
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

Skautun sykehjem og omsorgsboligene i tilknytning til Skautun

Det er kommuneoverlegen som etter smittevernloven har ansvar for å vurdere den epidemiologiske situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde som danner grunnlag for når supplerende smitteverntiltak bør vurderes i helse- og omsorgsinstitusjonene i kommunen.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter ble stengt for besøkende og pårørende ble anbefalt ikke å gjøre besøk til beboere i omsorgsboliger inntil at smitteutbruddet var slått tilbake. 

Formålet er å forebygge og redusere risiko for ytterligere smitte i sykehjemmet og omsorgsboligene i den tiden smitteutbruddet pågår. 

Tiltaket gjelder nå fram til og med 18.1.2021.