Covid 19 er en nasjonal og verdensomspennende krise – noe som naturlig nok også involverer Rakkestad kommune i full målestokk.  

Ordfører, rådmann og beredskapsleder kan ved krise avgjøre at kommunens kriseorganisasjon skal etableres.

Kriseledelse i Rakkestad kommune er:

 • Ordfører Karoline Fjeldstad (leder) – Varamedlem varaordfører Iselin Bjørnstad
 • Rådmann Alf Thode Skog
 • Assisterende rådmann Steffen Tjerbo
 • Brannsjef Terje Romfog
 • Informasjonssjef Kåre Kristiansen
 • Kommuneoverlege Astrid Rutherford

Oppgaver, fullmakter og ansvar for kriseledelsen:

 • Iverksette tiltak for å begrense og hindre skade på personer, miljøet og materielle verdier.
 • Disponere inntil kr. 3 000 000 av kommunens midler.
 • Disponere kommunens ansatte, maskiner og redskap til
  • A – Stoppe drift i enkelte enheter i kommunen for å beordre ressursene til redningstjeneste m.m.
  • B – Pålegge overtids- og ekstraarbeid.
 • Holde kontakt med og samarbeide med skadestedsledelsen og Lokal Redningssentral (LRS).
 • Informere publikum og mediene i samarbeid med politi, LRS og/eller fylkesmannen.
 • Rapportere til fylkesmannen og/eller ansvarlige myndigheter.
 • Samarbeide med offentlige myndigheter, næringslivet og frivillige organisasjoner som Røde Kors, Bygdekvinnene, Sanitetskvinnene m.m.

Varsel om kriseorganisasjon og kriseledelse gjøres på kommunens hjemmeside, Rakkestad Avis og til kommunens ansatte.

Ordfører og rådmann orienterer formannskapet særskilt 17.3.2020 at kriseorganisasjon og kriseledelse er satt som følge av Covid 19 pandemien og at den situasjonen varer på ubestemt tid.

Når hverdagen etter hvert vender tilbake, vil kommunestyret i egen sak bli orientert om de forskjellige elementer i sakskomplekset. Det samme gjelder for kommunens ansatte.

Kriseledelsen har som hovedregel daglige møter.

 

Rakkestad, 15.3.2020,

Karoline Fjeldstad,    Alf Thode Skog,

Ordfører                   Rådmann