God resultat

- Resultatet er godt, sier rådmann Alf Thode Skog. Netto driftsresultat er på kr. 24 491 369. Det utgjør ca. 3,5 prosent av brutto driftsinntekter. For 2017 var netto driftsresultat på ca. 3 prosent. 

Noen hovedgrunner

Det er noen hovedgrunner til at Rakkestad kommune oppnår dette resultat:

 • Merinntekter av skatter, inntektsutjevnende tilskudd og rammeoverføringer er på kr. 5.502.788,-. 
 • De aller fleste seksjoner og andre kostnadssteder holder seg innenfor sin budsjettramme – slik at det ikke er vesentlig merforbruk eller overskridelser, men heller positive bidrag til regnskapsbalansen på de fleste områdene. 
 • Barnevern har blitt styrket årsverks-/kapasitetsmessig med ca. 25 prosent i 2018, men har like fullt kr. 4.750.000,- lavere utgifter i 2018 enn i 2016. 
 • NAV Rakkestad har likeledes en god utvikling i sine brukerparametere og brukergrupper i de siste årene, og utgifter til formålet er kr. 5.000.000,- i lavere enn i opprinnelig budsjett i 2018. 

Resultatet bekrefter at Rakkestad kommune i stor grad har lyktes med det fokus den har hatt over en periode på aktuelle områder.

Avsettes til disposisjonsfondet

Rådmannen går inn for at overskuddet avsettes til disposisjonsfondet. Det er en buffer eller reserve mot økende utgifter og/eller sviktende inntekter over en periode på et – to år, og har som formål å holde kommunens virksomhet og økonomi stabil og solid gjennom vanskeligere tider. Med en slik avsetning, blir disposisjonsfondet på kr. 95.383.397,-. Det er nå på det nivå som anbefalt av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. 

Utfordringer fremover

Rakkestad kommune går nå inn i en situasjon hvor den trenger disse ressursene for å holde økonomisk kontroll og makte planlagte, store investeringsoppgaver:

 • Det er reell ubalanse i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 som må rettes opp med tiltak. 
 • Nytt kommunalt inntektssystem gjør at inntektene for Rakkestad kommunes vedkommende nominelt og reelt vokser svakere enn inntektene. 
 • Effekten av kommunereformen slår gradvis mer og mer inn, og gir strukturelle og praktiske endringer for kommunen. 
 • Særlig helse- og omsorgstjenesten er bygget markant opp i de siste par årene (se egen melding til helse- og omsorgsutvalg, formannskap og kommunestyre). 
 • Eiendomsskatt faller som følge av lovendringer fra 2020 sannsynligvis med mellom 5 og 10 millioner kroner p.a. 
 • Hurtigere nedbetaling av kommunens langsiktige lån fra 2020 som følge av lovendringer. 
 • Store investeringer – spesielt Rakkestad kulturskole og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter (til sammen kr. 300.000.000,- – kr. 400.000.000,-) – i 2019 – 2023.