Status for samarbeidsprosjektet «Flerbrukslab – et glødepunkt for samskaping på små steder».

Prosjektet er nå sluttført. Prosjektleder jobber med sluttrapportering av resultatene til Regionalt Forskningsfond (RFF).

Les rapporten om Flerbrukslab her ►

Rapporten for prosjektet er ferdigstilt av Telemarksforskning, som vi engasjerte til å gjennomføre aktivitetene i prosjektet: 

  • Dybdeintervju med representanter fra frivillig, offentlig og privat sektor i Rakkestad.
  • Tillitsundersøkelse med representanter fra frivillig, offentlig og privat sektor i Rakkestad.
  • Workshop med representanter fra frivillig, offentlig og privat sektor i Rakkestad.
  • Sluttrapport med funn fra overnevnte punkter. 
Rapporten har vært til høring hos prosjektets lokale styringsgruppe. Den er nå overlevert til prosjekteier, Rakkestad kommune, for videre bruk og distribusjon.  
 

Bruk av rapporten

Telemarksforskning vil presentere rapporten i de kommunale og andre fora som prosjekteier måtte ønske. 
 

Bakgrunn for prosjektet:

Prosjektet er en direkte videreføring av konklusjoner i plansmiearbeidet (2011). Bakgrunnen for plansmia var målsettingene i den gjeldende kommuneplanen for Rakkestad kommune, som blant annet var knyttet til befolkningsøkning, næringsutvikling og tettstedsutvikling. For å ønske flere velkommen til kommunen,  gjester og mulige innflyttere, ble det ansett som et avgjørende grep å satse på forsterking av Rakkestad sentrum. Et element som ble løftet fram under plansmiearbeidet, var å skape møteplasser i Rakkestad sentrum som kunne bringe folk sammen (Rakkestad kommune 2011: kap 5.3). I rapporten er begrepet møteplasser forstått primært som steder ute der folk kan treffes. 
 
Møteplasser ble altså satt på kartet tilbake i 2011, som et av flere virkemidler for å jobbe med økt attraktivitet i Rakkestad. Det er senere fulgt opp i kommuneplanen 2022 – 2034 – Fokusområde 2. Attraktive Rakkestad – Delmål: Rakkestad har levende sentrum med mangfold, attraktivitet og tilbud for alle. 
 
For å nå dette delmålet, er møteplasser spesifikt trukket fram som en strategi («Sosiale og kulturelle møteplasser opprettes og utvikles»), og videre at kommunen som organisasjon defineres som en aktør inn i dette («Rakkestad kommune er en bidragsaktør i sentrum»). 
 
Et levende Rakkestad sentrum inngår som et delmål i kommuneplanens samfunnsdel. Den er bakteppe for prosjektet «Flerbrukslab – et glødepunkt for samskaping på små steder». 
 

Videre politisk behandling 

Rapporten fra «Flerbrukslab prosjektet» gjøres gjenstand for politisk behandling i Rakkestad kommune i første kvartal 2023.