Resultatet er godt. Netto driftsresultat er på kr 19 240 263. Det utgjør ca 2,7 prosent av brutto driftsinntekter. For 2018 var netto driftsresultat på ca 3,5 prosent.

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler kommunene å ha et netto driftsresultat på minst 1,75 prosent av brutto driftsinntekter hvert år – for å ha et tilbud til en befolkning og et lokalsamfunn som hele tiden går rundt og en økonomi som er stabil. Det oppfyller Rakkestad kommune i 2019, 2018, 2017, 2016 og 2015. For 2014 og 2013 var resultatene svakere.

Rakkestad kommune vedtok et budsjett for 2019 som teknisk sett var i balanse, men som reelt var satt opp med et underskudd på ca 5 millioner kroner. Ved et sett av tiltak har resultatet blitt forbedret med ca 26,5 millioner kroner i løpet av året. Det er kommunen godt fornøyd med.

Det er noen hovedgrunner til at Rakkestad kommune oppnår dette resultatet:

  • Merinntekter av skatter, inntektsutjevnende tilskudd og rammeoverføringer på ca kr 8 000 000.
  • Noe lavere kostnader til pensjon enn forutsatt høsten 2018.  
  • De fleste seksjoner og andre kostnadssteder er innenfor, på eller marginalt over sin budsjettramme – slik at det ikke er vesentlig merforbruk eller overskridelser noe sted, men heller positive bidrag til regnskapsbalansen flere steder.  
  • Alle steder i kommunen er det ansatte og ansattegrupper som med hensyn til å gi tilbud til brukere og innbyggere og bidrag til god drift og forsvarlig økonomi har gjort en stor innsats.
  • Generelt sterkt fokus på kostnader i kommunen. Det er ikke gjort kutt i årsverk eller tjenester i 2019. Tvert om. Tilbudet – spesielt i helse og omsorg (forebyggende og helsefremmende tiltak) – er heller bygget ut.


Utfordringer
Etter at kommunereformen og nytt kommunalt inntektssystem ble bestemt i 2017, har Rakkestad kommune langt mindre inntekter pr år (ca 30 millioner kroner) enn en gjennomsnitts norsk kommune. Det tatt i betraktning er det grunn til å være godt fornøyd med resultatet. Utfordringene er på den annen side store. Eiendomskatteinntektene vil falle (ca 5 millioner kroner pr år fra 2021). Som en følge av ny kommunelov må langsiktige lån betales ned hurtigere enn tidligere (ca 7 millioner kroner i økte utgifter pr år fra 2020). Det kan ligge an til nye endringer i det kommunale inntektssystemet (ordningen for psykisk utviklingshemmede) som i tilfelle rammer Rakkestad kommune hardt fra 2021.

I tillegg svekkes den statlige refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester/ressurskrevende brukere år for år.

Som inntektssystemet er skrudd sammen for mindre og mellomstore kommuner sentralt på Østlandet, er Rakkestad kommune fullstendig avhengig av å kreve inn eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer framover.

Rakkestad kommune regner med å bruke av tidligere oppsparte midler i 2020 og 2021 – før det igjen bør være balanse i kommuneøkonomien i 2022.

Disposisjonsfond
Rådmannen går inn for å sette av siste års overskudd til disposisjonsfondet. På denne måte beløper det seg til kr 111 615 229 etter årsoppgjørsdisposisjoner for 2019. Det utgjør i så fall 15,6 prosent av brutto driftsinntekter slik de var siste år. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi tilrår at det til enhver tid er på minst til 10 prosent av brutto driftsinntekter.

Et netto driftsresultat av tilstrekkelig størrelse er viktig for drifts- og tjenestemessig og økonomisk bærekraft og stabilitet innenfor et år, og et tilstrekkelig stort disposisjonsfond er likeledes avgjørende for drifts- og tjenestemessig og økonomisk bærekraft og stabilitet innenfor en periode på 1 – 3 år.

Rakkestad kommunes økonomiske stilling var tilfredsstillende pr 31.12.2019. Det er samtidig store økonomiske og finansielle utfordringer for 2020 og 2020 – 2023. Rakkestad kommune må forholde seg til og ta tak i dem tilstrekkelig tidlig.

Som situasjonen er akkurat nå, har Rakkestad kommune en egenkapital på 20 – 30 millioner kroner å skyte inn i nye Rakkestad kulturskole og nye Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Prosjektene er dermed atskillig nærmere en realisasjon. Det er svært viktig for Rakkestadsamfunnet.  

Rakkestad kommune har pr 31.12.2019 langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) på kr 768 753 084 som en følge av store investeringer over mange år. Det er høyt - kr 92 905 pr innbygger. Rente- og avdragsutgifter av disse forpliktelsene binder opp en stor del av inntektene hvert år, og gjør at kommunen har mindre ressurser tilbake til sine primæroppgaver barnehage, skole, kultur, helse og omsorg og tekniske tjenester. Det er en svakhet og stor risiko i Rakkestad kommunes økonomi.

 

Rakkestad, 22.2.2020

Karoline Fjeldstad                             Alf Thode Skog
    ordfører                                             rådmann