Representanter fra Rakkestad kommune, Statens vegvesen og Dokka entreprenør, sammen med andre var fredag 26. mai samlet til offisiell åpning av vegtraseen gjennom Tranga. Sikringen av veien og endring av traseen har vært et prioritert mål i mange år, og endelig er det ferdigstilt. Det har vært et omfattende og krevende arbeid, da fjellet viste seg å være lite samarbeidsvillig og ga utfordringer når det skulle sprenges. Tidsskjemaet er holdt, justert for en liten endring relatert til sprengningsutfordringene. Byggeperioden var på 8 måneder.

Se video fra en kraftig sprengladning her

Prosjektet i kortform:

 • Sette ut tungsikring
 • Avskoging ≈ 400m³
 • Rydding og fjerning av hogstavfall/buskas ≈ 10.400m²
 • Rivning og fjerning av stubber ≈ 10.400m²
 • Avdekking av vegetasjons dekker  kjøring til mellomlager/tipp ≈ 2090m³
 • Rensk nøyaktighetsklasse 1 ≈ 500m²
 • Rensk av berg før sprenging ≈ 4.200m²
 • Fjell (fastkubikk) sprengt ≈ 29.200m³
 • Jordskjæringer ≈ 2.000m²
 • Planum og utlasting ≈ 6.500m²
 • Forsterkningslag ≈ 4.000m³
 • Asfalt ≈ 6.200m²
 • Gjerde på fjellskjæring + mot jernbane ≈ 500m
 • Rekkverk ≈ 650m
 • Rive fast/eksisterende dekke ≈ 4.000m²
 • Cirka 900m med pumpeledning
 • 3 kummer på strekket, bytte ut en eksisterende

Trafikklys og hastighet

I hele byggeperioden har strekningen vært lysregulert. I en lengre periode var strekningen stengt i 2 timer som følge av sikkerhet rundt sprengning og opprydding. I all hovedsak har dette går veldig bra, kun noen få tilfeller av litt utålmodige bilister som kjørte på rødt lys.

Gjennomsnittshastigheten på strekningen er målt til 48 km/t. 68 % av bilistene holdt seg innenfor fartsgrensen på 50 km/t. 23 % av bilistene holdt en fart på mellom 50-60 km/t. Kun 9 % kjørte over 60 km/t. Det er målt 102498 passeringer i perioden. Entreprenør, Vegvesenet og Rakkestad kommune ønsker å takke alle tålmodige bilister for deres bidrag i byggeperioden.

VA-prosjekt Rakkestad kommune

Rakkestad kommune og Statens vegvesen har samarbeidet om prosjektet i Tranga. I 1988 ble det lagt kommunale VA (vann og avløp) ledninger frem til "Kneppa" (i dumpa før den nye traseen) da det var tenkt boligfelt i Sørbyåsen. Rakkestad kommune (RK) har en langsiktig plan med overføringsledninger for VA til Rudskogen. Ifm Statens Vegvesen sitt vegprosjekt, åpnet det seg en god mulighet for samkjøring gjennom Tranga. I 2009 ble det etablert et lite vannverk og minirenseanlegg for avløp på Rudskogen. Prosjekt “vegutvidelse Tranga” ble tidlig utvidet med ca 350 meter. RK er veldig glad for deltakelse i prosjektet og samarbeidet har vært meget bra!

Fakta om VA-prosjektet

 • Det er lagt med 4 stk rør for Rakkestad kommune
 • Ø 110 mm vannledning
 • Ø 250 mm vannledning
 • Ø 160 mm spillvann pumpeledning
 • Ø 40 mm trekkerør for styringskabler
 • Det er montert 3 kumgrupper
 • Ca 900 meter nye vann og avløpsledninger