Vipe og Storspove

Rakkestad kommune har, i samarbeid med Indre Østfold, et prosjekt der det skal kartlegges forekomst at artene vipe og Storspove. Prosjektet startet i 2022, og vil fortsette også i år. Vipa var tidligere en vanlig art i kulturlandskapet i Østfold, men har de siste årene hatt en betydelig nedgang i hekkebestanden. I 2004 var den norske bestanden estimert til 40.000 – 80.000 hekkende par, men kun 7.500 – 10.000 hekkende par i 2019. Den samme nedgangen gjelder for Storspova, som har hatt en tilbakegang på 45 % i løpet av 15 år. Bestanden av Storspove er i dag estimert til 2-3.000 hekkende par i Norge 
 

Ønsker tilbakemeldinger også i år

Takk til alle som i fjor meldte fra om observasjoner om vipe og spove. For å få en oversikt over hvor i Rakkestad det er forekomster av vipe og Storspove, er vi helt avhengig av at folk melder fra om observasjoner,  og vi ønsker derfor også i år tilbakemelding på funn av disse artene. Observasjon av vipe og Storspove meldes på e-post til torbjornolav.fosser@rakkestad.kommune.no
 

Merke reir

For å bevare og styrke bestanden av vipe og Storspove, ønsker vi i år å merke reir. Reir vil bli lokalisert ved at jorder med påvist fugl blir finkjemmet med teleskop. Grunneier og/eller jordleier vil bli kontaktet før merking. Reirene vil bli merket med brøytestikker, og stikkene vil bli fjernet etter endt ruging så de ikke står i veien for slått og tresking.