Les rådmannens saksfremlegg her

Les arbeidsgruppens rapport her

Tegninger nevnt i rapporten finner dere som vedlegg til saken her

I kjølvannet av Telemarksforskning sin rapport "Flerbrukslab - et glødepunkt for samskaping" aktualiserte arbeidet med å etablere en møteplass i sentrum seg, hvor kommunen, frivilligheten og næringslivet samarbeider om et kunnskaps- og kompetansesenter med tjenester på tvers som åpner for dialog og kreativitet eller bare et sted å være. 

Et sted å være er også en viktig faktor i en møteplass og biblioteket har en sentral plass i de fleste møteplassene som allerede er realisert rundt om i Norge.

Diskutert tidligere

Ønsket om en møteplass på tvers av tjenester og innhold er ikke noe nytt i Rakkestad. Da servicekontoret ble etablert lå mange av de samme tankene der. Plansmia i 2011 pekte på noen av de samme tingene. Senere har arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og innbyggerinvolveringsprosjektet Vårt Rakkestad, forsterket ønsket og behovet for en møteplass.

Arbeidsgruppen har gått grundig til verks og hatt et åpent sinn i forhold til innhold og beliggenhet. Flere lokasjoner i Storgata er vurdert, i tillegg til egne lokaler i og rundt kulturkvartalet.

Erfaring fra andre møteplasser

I sitt arbeid har gruppen innhentet informasjon om innhold og prosesser andre steder, blant annet innbyggertorgene i Asker og i Indre Østfold kommune. Gruppen har også vært på befaring i Halden og i Trøgstad.

I Halden har kommunen kjøpt den gamle skofabrikken, som i senere tid har vært et kjøpesenter, med leiligheter i de øverste etasjene. Her er flere tjenester under samme tak, som bibliotek, barnevern, frivilligsentralen, ungdomsklubb og kino.

I Trøgstad leies lokaler av den lokale sparebanken og det er samlet tjenester fra bibliotek, servicekontor, frivilligsentralen, Homestart og ungdomsklubb.

Felles for begge møteplassene er at biblioteket har en sentral rolle og at det er nok volum til at lokalene oppleves luftige og innbydende.

Bør jobbes videre med

Arbeidsgruppen er tydelig på at den har ønsket en god prosess rundt en møteplass og gruppen er omforent om at Rakkestad kommune har behov for et slikt felles møtepunkt. Likevel er det for tidlig å konkludere både på innhold, beliggenhet og økonomi. 

Arbeidsgruppen foreslår at det settes ned en administrativ gruppe som jobber videre med prosessen.