Produkter/materialer som f.eks. tørkepapir, våtservietter, filler, kluter, hygiene bind, bleier etc. løser seg ikke opp i vann og medfører tilstopping av rør og kloakkpumper. 

Unødvendige driftsstopp medfører kostnader for Rakkestad kommune. Disse kostnadene igjen er med på å påvirke hvor mye hver abonnent skal betale i kloakkavgift. 
En annen fare ved å kaste fremmedlegemer i avløpet er tilstopping av røropplegg i eget hus/leilighet. Dette kan i verste fall medføre lekkasjer og store kostnader til utbedring.

20190222_125642.jpg 20190222_125720.jpg 20190222_125724.jpg