Interpellasjonen hadde denne ordlyd
 

Rakkestad Høyre ser med bekymring på planene i Aremark om å etablere et vindkraftanlegg helt inntil kommunegrensen til Rakkestad. Nærmere bestemt i «Vestfjella», helt inntil Fjella-området i Degernes. Rakkestad kommunestyre har som kjent tidligere vedtatt at det ikke er ønskelig å bygge vindkraftanlegg i eller nær Fjella-området.

Det foreslåtte planområdet er på over 11 kvadratkilometer med 20-30 vindturbiner på opp mot 235 meters høyde. Selv om planområdet ligger i Aremark kommune, vil en slik industriell utbygging påføre kjerneområdet i Degernesfjella store irreversible skader.

Aremark har tidligere planlagt vindkraftverk i samme området. Det som den gang ble kalt «Kjølen vindkraftverk», fikk et endelig nei av Solbergregjeringen i mars 2015.

Det var tunge faglige innsigelser som lå til grunn for avslaget den gang, i hovedsak områdets frilufts- og naturverdier.

Vi kan selvfølgelig håpe på at dagens regjering ser de samme verdiene, men vi kan ikke sitte stille og håpe på nok et avslag. Det vil være ødeleggende for noen av våre viktigste friluftsområder dersom planene til Aremark skulle bli realisert.

Høyre mener at vi heller ikke kan sitte stille og vente på en høringsrunde, vi må i stedet gi Aremark klar beskjed allerede nå, før de eventuelt velger å gå videre med planene for Vestfjella. Rakkestad kommune må gi klar beskjed om at det er uakseptabelt med den typen etableringer, og at vi vil gjøre alt vi kan for å hindre byggingen av vindturbiner i et av våre beste friluftsområder.

Dette haster, og vi ønsker derfor at denne saken kan behandles i dagens kommunestyremøte (21.3,24), alternativt at ordfører kaller inn til et ekstraordinært formannskapsmøte slik at vi kan vedta en tydelig uttalelse til Aremark før de går videre med prosessen.

Ordfører Karoline Fjeldstad besvarte interpellasjonen som følger

Ordføreren registrerer debatten som finner sted i Aremark kommune om planer for utbygging av vindkraft blant annet i "Vest Fjella området". 

Det er normalt en forholdsvis høy terskel for en kommune å involvere seg direkte i en nabokommunes arealdiskusjoner og arealprioriteringer i en saksforberedende fase, før saken, som i tilfelle som dette, er gjenstand for uttalelse i sammenheng med konsekvensutredning av statlige konsesjonsmyndigheter og utarbeidelse av reguleringsplan i kommunal regi. 

Ordføreren mener likevel at Rakkestad kommune allerede nå kan tilkjennegi overfor Aremark kommune at Rakkestad kommune legger opp til å utelukke østre deler av kommunen og Fjellaområdet fra naturtiltak av denne karakter i arealdelen av vår kommune. Dette er prioriteringer som også regionale miljø- og planmyndigheter stiller seg bak og vurderer som naturlig og riktig. Av den grunn vil Rakkestad kommune med stor sannsynlighet uansett uttale seg negativt til utbygging av vindkraft i denne delen av Aremark kommune i forbindelse med både en mulig konsekvensutredning av tiltak og utarbeidelse av reguleringsplan for det. 

Ordfører foreslår med bakgrunn av dette, at vi sender en henvendelse til Aremark kommune før påske og gjør de oppmerksomme på hva Rakkestad kommune har lagt inn i sin arealplan og at vi ikke ønsker utbygging av vindmøller i den delen av vår kommune.

Utover dette, vil ordfører, når dette måtte aktualisere seg, forelegge en uttalelse både på en eventuell konsesjonssøknad og et reguleringsplanutkast for kommunestyret til uttalelse før disse sendes henholdsvis til NVE og Aremark kommune for avsluttende behandling. 


På initiativ av ordfører Karoline Fjeldstad fattet Rakkestad kommunestyre dette enstemmige vedtak i saken

Rakkestad kommune sender en henvendelse til Aremark kommune før påske for å tilkjennegi hva Rakkestad kommune har lagt inn i sine arealplaner. Planene om vindmøller i Vestfjella i Aremark vil direkte påvirke Rakkestad kommune sine arealer hvor vi ikke ønsker naturtiltak av en slik karakter.