Rakkestad kommune varsler nå oppstart av tildeling av nye veiadresser til alle som i dag har eiendomsnavn som sin adresse. Det tas sikte på at alle boligeiendommer og gårdsbruk får sin nye adresse i løpet av 2013, mens fritidseiendommene får ny adresse i løpet av 2013.

Alle grunneiere vil bli tilskrevet med beskjed om hva den nye adressen blir og når den skal gjelde i fra. I brevet gjøres det rede for hvordan den enkelte grunneier skal forholde seg til adresseendringen, muligheter for klage m.m. Dessuten blir det vedlagt en redegjørelse med informasjon om bl.a. hvilke prinsipper som er valgt for adresseringen.

Arbeidet med å sende ut varsel om endring av adresse vil bli organisert slik at grunneiere langs en vei som har fått et eget navn, vil få dette varselet noenlunde samtidig.

Behovet for å innføre veiadresser er stort. Spesielt utrykningskjøretøyer har vanskeligheter med å finne raskt fram i områder hvor det bare er adresser med eiendomsnavn. Eiendomsnavn lar seg ikke entydig kartfeste. Dette innebærer at moderne teknologi som brukes i alle kjøretøyer som skal finne fram til ukjente steder, ikke kan brukes der det ikke er veiadresser.

Rakkestad kommunestyre vedtok den 16.06.2011 nye veinavn i hele kommunen. En styringsgruppe oppnevnt av kommunestyret utarbeidet forut for vedtaket forslag til veinavn. Det ble avertert i Rakkestad Avis og kommunens internettside hvor det ble bedt om innspill til nye veinavn.

Skilt med de nye veinavnene er satt opp i veikryss.

Adressenummer som ender på ulike tall ligger på høyre side av veien i ferdselsretningen fra startpunktet, mens adressenummer som ender på like tall ligger på venstre side av veien.

Startpunktet til en vei er nærmest Rakkestad sentrum. For noen veier er dette startpunktet ikke like selvsagt, så her er det valgt den enden av veien som synes mest naturlig som startpunkt.

Adressenummereringen følger prinsippet om avstandsnummerering. For hver 100 meter av veien, øker adressenummerne med 10. Ligger en bolig 1 km fra startpunktet vil den få adressenummer 99 dersom den ligger på høyre side, eller adressenummer 100 dersom den ligger på den venstre side av veien. Ligger en bolig 4,5 km fra startpunktet, vil adressenummerne bli henholdsvis 449 og 450.

Fordelen med denne avstandsadresseringen er at det ikke skal bli nødvendig med adresseendringer dersom det blir bygget nye hus. Dessuten vil ukjente kunne se av adressenummeret hvor langt de må kjøre før de begynner å lete etter adressen.

Dersom boligen ligger ved en sidevei som ikke har fått eget veinavn, gis adressenummerne til den avstanden som er i fra startpunktet på hovedveien og til der hvor sideveien tar av fra hovedveien. Langs denne sideveien gis det adressenummer fortløpende med ulike tall der en sidevei tar av til høyre, mens det gis adressenummer med like tall der sideveien tar av til venstre.

Ved sideveier til høyre stiger adressenummerne langs høyre sidekant helt inn til enden av sideveien, for så å følge den andre siden tilbake til hovedveien. Ved sideveier til venstre stiger adressenummerne langs den venstre sidekanten helt inn til enden av sideveien og så tilbake langs den andre siden. Dette kan medføre at 2 hus som ligger rett ovenfor hverandre, får adressenummer som er et stykke fra hverandre.

Kriterier for når en sidevei skal få eget veinavn

I denne vurderingen har Rakkestad kommune også valgt å følge prinsippene som Statens Kartverk har anbefalt for mange for hvor mange adresseenheter det skal være langs en sidevei for at den skal få et eget veinavn.

Anbefalingen er at det må være minst 5 adresseenheter langs en vei for at veien skal få et eget veinavn.

Rakkestad kommune ser at i en del tilfeller overstiger noen sideveier dette antallet. Dette har vanligvis ingen betydning, men det kan medføre behov for en omadressering senere dersom det blir bygget nye boliger langs denne sideveien. Dette fordi adresseringen langs sideveien er fortløpende.

Dersom oppsittere langs en sidevei mener at deres vei bør få et eget veinavn i stedet for å bli adressert til hovedveien, ber Rakkestad kommune om at det tas et initiativ blant flertallet av oppsitterne og at dere skriftlig ber om at deres sidevei får et eget veinavn. Helst med et navneforslag.

Rakkestad kommune vil vurdere henvendelsen og fremme forslag til politisk avgjørelse.

Fram til denne avgjørelsen vil innføringen av veiadresse langs denne sideveien bli utsatt.

Adressering av flere boliger på gårdsbruk

Mange gårdsbruk har flere boliger. Det vedlegges et kart som viser hvilken adresse den enkelte boligen har fått.

Rakkestad kommune vet at det ofte finnes bygninger på gårdsbruk som er registrert som en bolig uten at det bor noen der. Dette kan gjelde boliger som bare midlertidig ikke har noen beboere, eller boliger som ikke har vært bebodd på lang tid.

Det er et krav om at alle bygninger som er registrert som en bolig skal ha sin egen adresse. Rakkestad kommune har valgt ikke å ta stilling til om disse bygningene er i en slik tilstand at de kan benyttes som bolig. Alle bygninger som er registrert som en bolig vil derfor få sitt eget adressenummer. Det er imidlertid viktig at adressenummerne blir brukt som vist på det vedlagte kartet.

Dersom det er åpenbart at en bygning er feilregistrert og ikke lenger er bolig, ber vi som at dere varsler Rakkestad kommune. Adressen vil deretter bli slettet og bygningen bli omkodet til en landbruksbygning. Det vil imidlertid ikke bli foretatt noen endring av adressenummerene til de andre boligene på gårdsbruket.

Krav om bruk av adressetilleggsnavn

Fram til nå har alle beboere på et gårdsbruk brukt gårdsbruket sitt navn som adresse. Dette vil forsvinne nå i forbindelse med innføringen av veinavnadresser.

Myndighetene har erkjent at dette vil medføre at lokalhistorisk viktige stedsnavn etter hvert vil kunne gå ut av daglig bruk.

Derfor er det tatt inn en bestemmelse i forskriftene § 54 til matrikkelloven om at eieren av et gårdsbruk skriftlig kan kreve at gårdens bruksnavn skal være en del av den offisielle adressen i tillegg til veinavnadresse.

En slik adresse vil da bli seende slik ut: (Gårdsnavn og adresse tilfeldig valgt.)

"Ola Normann
Berg, Haldenveien 100
1890 Rakkestad"

Det presiseres at det kun er de som skriftlig sender et slikt krav til Rakkestad kommune som kan benytte gårdsnavnet sitt som tillegg til veinavnadressen.