Sanering VA Bergenhus

I forbindelse med saneringen av VA i Bergenhusområdet stenges gang/sykkelstien på nordsiden av Strømfossveien fra 2 januar.
Biltrafikken blir ikke påvirket, men gående og syklende (inkl skolebarn) må benytte annen vei en periode.

Det er usikkert hvor lenge stengingen vil vare. Dette avhenger av vær- og føreforhold for de som skal utføre saneringen.

Alternativ rute

Alternativ rute kan være via Eventyrveien, Blessomveien, Smedbakken og Haldenveien. Alternativ rute vil bli skiltet.