Sakspapirene kan leses ved å klikke denne lenken. 

Politisk møtekalender kan leses ved å klikke denne lenken.

Kommunestyret kan følges via web-TV i denne lenken.

Sakslisten og vedtak som følger:

 1. Protokoll for formannskapets møte 29.05.2019 godkjent.
 2. Rådmannens forslag til årsberetning for 2018 vedtatt.
 3. Regnskap 2018 vedtatt. Overskudd overføres til disposisjonsfond.
 4. Økonomiske rapporter pr 30.4.2019, drift og investeringer, vedtatt.
 5. Melding om nytt Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter tatt til orientering.
 6. Melding om Harlemåsen boligområde tatt til orientering.
 7. Utkast til utviklingsavtale mellom Rakkestad kommune og Peder Harlem ang Harlemåsen boligområde godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å forhandle fram og inngå avtale, innen 30.09.2019.
 8. Melding om utvidelse av Kirkeng barnehage tatt til orientering.
 9. Melding om bredbåndsutbygging tatt til orientering. Ny sak ang rekruttering av prosjektleder i 50 % stilling legges fram i august - september 2019.
 10. Melding om statlige spillemidler til kommunal kulturmidler mm tatt til orientering.
 11. Søknad om dispensasjon fra kommuneplan, bruksendring av låve til selskapslokale, godkjent.