Det er derfor viktig at du setter deg grundig inn i dette før du går i gang. Det kan være nyttig å be kommunen om en forhåndskonferanse, og det kan være greit å ta en prat med naboen!

Oppføring av mindre frittliggende bygning uten søknad:

 • Du kan føre opp mindre frittliggende bygning på din eiendom uten å sende inn søknad.
 • Det er forventet at ordningen vil spare ressurser i kommunene slik at de kan benytte tiden til større og viktigere saker, blant annet til å oppdatere planer. Du slipper også å betale byggesaksgebyr.

Unntaket fra søknadsplikt gjelder bare dersom disse vilkårene er oppfylt:

 • Bygningen må være frittliggende og ikke ha et større bebygd areal eller bruksareal enn 50 m2 .
 • Gesimshøyden må ikke være mer enn 3 meter og mønehøyden ikke mer enn 4 meter.
 • Avstand  til nabogrensen må være minst 1 meter.
 • Bygningen må kun ha en etasje og ikke kjeller.
 • Bygningen må være frittliggende, med plassering minst 1 meter fra annen bygning.
 • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.
 • Eiendommen må være bebygd fra før.

Bruk av bygningen:

 • Det er en forutsetning at bygningen ikke skal benyttes til overnatting, og den kan ikke inneholde stue, kjøkken  eller soverom.
 • Bygningen kan benyttes til hobbyrom, skrivestue, smørebod, verksted, atelier, bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbu, dukkehus o.l.

Svært viktig: Tiltaket må ikke være i strid med reglene i plan, lov eller forskrift!

Noen sjekkpunkter dersom tiltaket f.eks. gjelder oppføring av en garasje:

 • Er oppføring av garasjen i strid med arealplanformålet (kommuneplan eller reguleringsplan?)
 •  Vil oppføring av garasjen komme i konflikt med eventuelle planbestemmelser om grad av utnytting?
 • Har planen bestemmelser om garasjestørrelse og plassering?
 • Kommer garasjen i strid med byggegrenser som er tegnet inn på reguleringsplankartet?
 • Gjelder det et byggeforbud i det aktuelle området? 
 • Det gjelder f.eks. et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø, om ikke  kommunen har fastsatt annen byggegrense i plan! Kommunen kan ha innført et tilsvarende byggeforbud langs vassdrag! 

Viktig:

 • Det er du selv som er ansvarlig for at bygningen blir oppført i samsvar med lov, forskrift og plan. Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) vil utarbeide databaserte verktøy/sjekklister som vil gjøre det enklere å undersøke om lovens krav er oppfylt. Det vil også bli laget en «kalkulator» for utregning av grad av utnytting.
 • Det er ikke nødvendig å sende et formelt nabovarsel for denne typen tiltak, men du bør likevel ta en prat med naboen!
 • Du kan be om forhåndskonferanse med kommunen før du går i gang med å bygge. En slik konferanse kan være nyttig for å avklare om bygningen krever søknad om dispensasjon, og for å være sikker på at bygningen ikke blir plassert over vann- og avløpsledninger. Kommunen skal føre referat fra denne konferansen.
 • Selv om bygningen ikke er søknadspliktig, må du sende melding til kommunen når den er ferdig oppført, slik at bygningen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Dette gjelder også for de tilbygg som er nevnt under.

Tilbygg:

Tilbygg kan bli oppført uten søknad dersom:

 • tilbygget ikke er større enn 15 m² bebygd areal.
 • det oppføres i én etasje på bakken.
 • avstand til nabogrensen er minst 4 m.
 • avstand til annen bygning på samme eiendom er minst 1 m.
 • det ikke skal inneholde rom for «beboelse» eller varig opphold.
 • Du må altså søke om tilbygg til hus dersom arealet skal benyttes til f.eks. stue eller soverom! Unntaket fra søknadsplikten for tilbygg gjelder derfor først og fremst areal som skal benyttes til bod/lagring og terrasse. Ellers gjelder de samme krav om at tilbygget må være i samsvar med lov, forskrift eller plan, som for mindre frittliggende bygninger.

Du finner mer informasjon om de nye byggereglene på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet.